Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Rubrika: Obecní úřad

Jak to bude příští rok s odpady?

Autor Josef Smolka, publikováno 14. 12. 2008. Hospodaření, Obecní úřad.

Přesto, že obec Rozsochy byla nucena letos přistoupit na jiný způsob platby Technickým službám města, a.s. Bystřice nad Pernštejnem, rozhodlo zastupitelstvo obce o tom, že bude s malou změnou zachován stávající systém likvidace odpadů, který už v obci léta úspěšně funguje.

(Pokračování textu…)

Od nového roku budou kanceláře obecního úřadu v přízemí budovy Mateřské školy Rozsochy.

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 11. 2008. Obecní úřad.

Přestože budova č.p. 145 v Rozsochách, kde mimo jiné sídlí i obecní úřad, není na hlavní ulici, většina místních i přespolních dobře ví, kde ji najít. Jednak proto, že se nachází vedle orlovny, která přitahuje lidi z okolí kulturními akcemi a jednak proto, že se nejedná o chaloupku, kterou by bylo možné přehlédnout, ale o prostornou budovu plně odpovídající stavebnímu slohu sedmdesátých let minulého století.

(Pokračování textu…)

Zastupitelstvo obce schválilo pořízení změny územního plánu

Autor Josef Smolka, publikováno 24. 6. 2008. Obecní úřad.

Zastupitelstvo obce Rozsochy schválilo na svém zasedání dne 17.6.2008 pořízení první změny územního plánu obce. K tomuto rozhodnutí zastupitelstvo dospělo na základě žádostí občanů i na základě potřeb obce. Každý, kdo má zájem o změnu využití některé z ploch na území obce Rozsochy, se může na obec obrátit s žádostí, která bude obsahovat údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě, údaje o navrhované změně využití ploch, údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele a důvody pro provedení změny.

Pořizování územního plánu se v minulosti bohužel nesetkalo s velkým zájmem veřejnosti

(Pokračování textu…)

Vítání občánků do života v obci

Autor Josef Smolka, publikováno 24. 6. 2008. Obecní úřad, Události.

Neděle 25. května se v Rozsochách stala svátečnější o radostnou událost, kterou bylo slavnostní přivítání osmi dětí, narozených v roce 2007 do života v obci. Na rozdíl od předchozího roku byl rok 2007 mnohem štědřejší na holčičky, jejichž počet třikrát převyšoval chlapce.

(Pokračování textu…)

Czech POINT i v Rozsochách

Autor Josef Smolka, publikováno 17. 3. 2008. Obecní úřad.

Naše obec se zařadila mezi 101 obcí kraje Vysočina, kde byl spuštěn projekt Czech POINT. Stalo se tak poté, co se obec k tomuto bezesporu prospěšnému projektu dobrovolně přihlásila a zajistila všechny nezbytné administrativní i technické kroky k jeho zprovoznění v kanceláři obecního úřadu. Co to vlastně ten Czech POINT je a k čemu je nám dobrý? V současné době je definován jako asistované místo pro komunikaci s veřejnou správou, kde lze obdržet ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy. Přeloženo do řeči srozumitelné normálnímu člověku, lze říci, že díky Czech POINTU můžete v současnosti namísto obíhání několika úřadů získat potřebné „papíry“ na počkání na jednom místě, které může být navíc i ve vašem bydlišti, jako je tomu v současné době i v Rozsochách. Je to možné díky tomu, že pracovník, obsluhující toto místo, má přístup do elektronického informačního systému veřejné správy, odkud si vámi požadované údaje prostřednictvím sítě internet „stáhne“ do svého počítače. Díky elektronickým podpisům ověří jejich pravost, vytiskne je a přidá k nim doložku, kterou dokládá jejich správnost. V současné době lze prostřednictvím systému Czech POINT získat výpis z rejstříku trestů, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a katastru nemovitostí.

(Pokračování textu…)

Do nového roku s nově zrekonstruovanou hasičskou zbrojnicí

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 12. 2007. Hospodaření, Obecní úřad.

V rekordním čase šesti měsíců se podařilo pracovníkům hospodářské činnosti obce provést rekonstrukci hasičské zbrojnice v Rozsochách, spočívající v rozšíření garážovacích prostor a vybudování nové podkrovní klubovny a sociálního zařízení.

(Pokračování textu…)

Proč v obci končí dětská poradna?

Autor Josef Smolka, publikováno 27. 11. 2007. Hospodaření, Obecní úřad.

Od šedesátých let minulého století funguje v naší obci dětská poradna. Byla zřízena jako ulehčení rodičům při péči o jejich děti, protože většina jich byla při cestování do sousedního města na polikliniku odkázána na autobusovou dopravu, což bylo třeba s kočárkem dosti komplikované. Ordinace bývala tak hojně využívaná, že slovo čekárna, které označovalo místnost před ní, mělo skutečně svůj původní význam. Ordinující pan doktor, měl na starosti všechny děti ze vsi, protože byly z jemu přiděleného rajónu a nikdo si nemohl zvolit jiného lékaře. Postupem času nastaly okolo nás změny, které význam této dětské ordinace do značné míry posunuly. To, že už rodiče nejsou odkázáni na prostředky hromadné přepravy osob je velmi dobře a především ve vztahu k malým dětem je to velká výhoda. Vzhledem k tomu, že pan doktor už nerozdává léky, ale pouze je předepisuje, nezbývá lidem z obce, než si pro ně zajet do sousední Bystřice. Když už ale stejně musím s předpisem do lékárny, tak je skoro jedno, jestli s sebou vezmu do auta dítě a kromě toho také využiji skutečnosti, že můžu vyrazit téměř kdykoliv a nemusím se omezovat na ordinační hodiny v dětské poradně v obci, které jsou jedenkrát za čtrnáct dní. To, že už si každý pro své dítě může svobodně vybrat lékaře, je také velmi dobře. Bohužel to opět nejde tak docela dohromady s naší dětskou poradnou, protože nelze naplánovat, aby tam seděl právě ten Váš pan doktor. A tak, přestože máte v obci ordinaci, stejně jedete za tím svým lékařem do Bystřice. Postupem času se tedy stalo, že dětská poradna v naší obci ztrácí na významu. Nabízím stručnou a velmi výmluvnou statistiku návštěvnosti dětské poradny v Rozsochách: 1.6.2007 – 1 dítě, 15.6.2007 – 3 děti, červenec a srpen se neordinovalo z důvodu dovolené, 7.9.2007 – 1 dítě, 21.9.2007 – 2 děti, 5.10.2007 – 2 děti, 19.10.2007 – 1 dítě. Když si uvědomíme, že zatímco v Rozsochách čeká pan doktor na děti, tak na poliklinice čekají děti na pana doktora, nemohli bychom mít dobrý pocit z toho, kdybychom trvali na pokračování stávajícího neracionálního stavu. Po zvážení všech okolností se obec rozhodla přistoupit na návrh polikliniky zrušit pravidelné dětské poradny v obci od začátku roku 2007. Maminkám, které byly zvyklé pravidelnou dětskou poradnu využívat se omlouvám. Její zrušení je nepochybně krokem zpátky. Bohužel o něm v podstatě paradoxně rozhodli sami rodiče, když dostali svobodu volby lékaře a místa pro ošetřování svých dětí.

Nová obecně závazná vyhláška obce Rozsochy, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci.

Autor Josef Smolka, publikováno 23. 10. 2007. Obecní úřad.

Vzhledem k častým stížnostem občanů na nezvládnutí psa majitelem na veřejném prostranství, přistoupilo zastupitelstvo obce ke stanovení povinnosti mít na veřejném prostranství psa přivázaného na vodítku. K závaznému stanovení takového pravidla formou obecně závazné vyhlášky opravňuje obec ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, současně s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

(Pokračování textu…)

Co s bílými kontejnery?

Autor Josef Smolka, publikováno 19. 6. 2007. Hospodaření, Obecní úřad.

Před několika dny se na obci objevily nové bílé zvonové kontejnery se dvěma nápisy. Prví zní: „Bílé sklo“ a ten druhý nás informuje o tom, že: „Tento projekt byl podpořen z Fondu Vysočiny.“

Jak už nás informuje první nápis, jsou kontejnery určeny pro separování bílého, nebo chcete-li čirého, tedy nijak nezabarveného skleněného odpadu. Lze je použít pro odkládání lahví i okenních tabulí a odpadů podobných. Je však třeba zdůraznit, že sem nepatří skla lepené konstrukce, z autovraků. A proč je najednou třeba třídit sklo i podle zabarvení? Jednoduše si to vyžádal zpracovatel tohoto odpadu, aby jej byl schopen efektivněji přeměnit na plnohodnotnou a využitelnou surovinu, která se vrátí v podobě skleněného výrobku zpět k nám, spotřebitelům.

Nákup čtyř nových kontejnerů byl finančně podpořen z Fondu Vysočiny

(Pokračování textu…)

Stavební úpravy hasičské zbrojnice

Autor Josef Smolka, publikováno 19. 6. 2007. Hospodaření, Obecní úřad.

Mezi nejstarší dobrovolné, veřejně prospěšné aktivity našich občanů patří bezesporu práce ve sboru dobrovolných hasičů. V Rozsochách tato organizace vznikla již v roce 1896.

Od doby svého založení sbor několikrát změnil své sídlo. Postupem doby se prostě zvyšovaly nároky na prostory, které skýtaly hasičům nezbytné zázemí a tak se hasička časem stěhovala a modernizovala. K posledním změnám, směřujícím ke zlepšení stavu místní hasičské zbrojnice, však došlo na začátku šedesátých let minulého století, takže je v současnosti opět co zlepšovat. Hlavním argumentem, hovořícím pro stavební úpravy hasičky, je zcela jistě samotný stav členské základny. S potěšením lze konstatovat, že je pro koho stavět. V současné době je v Rozsochách u hasičů celkem 41 občanů, a další, velmi dobrou zprávou je, že 8 z nich ještě nedovršilo věku 18-ti let, takže máme slibnou perspektivu. Ke schůzkám těchto lidí však slouží místnost o rozměrech 4×4 metry, takže se do své klubovny prostě nevejdou. Dalším pádným argumentem je technika. V roce 1998 obec zakoupila hasičské vozidlo CAS 25 a tento starší, ale akceschopný cisternový automobil sice nakonec v prostorách zdejší hasičské zbrojnice našel své místo, ale jeho zaparkování je napínavou jízdou zručnosti i pro ty nejotrlejší šoféry. Garáž je prostě našemu hasičskému vozu malá.

Takto bude po stavebních úpravách vypadat východní pohled na místní hasičskou zbrojnici

(Pokračování textu…)