Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Povinně zveřejňované údaje

1. Oficiální název : Obec Rozsochy

Starosta : Josef Smolka

2. Důvod a způsob založení

Zákon 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

3. Organizační struktura

Organizační struktura obce Rozsochy

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Obec Rozsochy, Rozsochy č.p. 146, 592 57 Rozsochy

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Obec Rozsochy, Rozsochy č.p. 146, 592 57 Rozsochy

4.3 Úřední hodiny:

      Obecní úřad Rozsochy:

                                   Pondělí 6:30 – 11:00,  12:00 – 17:00

                                    Úterý    6:30- 15:00

                                    Středa  6:30 – 11:00,  12:00 – 17:00

                                    Čtvrtek 6:30 – 15:00

                                    Pátek    6:30 – 14:00

        Česká pošta Partner Rozsochy:

                                   Pondělí  7:00 – 9:30,   13:00 – 17:00

                                   Úterý                               13:00 – 15:00

                                   Středa    7:00 – 9:30,   13:00 – 17:00

                                   Čtvrek    7:00 – 9:30,   13:00 – 15:00

                                   Pátek      7:00 – 11:30

4.4 Telefonní čísla:

                                    Obecní úřad Rozsochy: 566 576 224

                                    Česká pošta Partner Rozsochy: 566 576 210

                                    Starosta obce: 724 180 246

4.5 Adresa internetových stránek: https://www.rozsochy.cz

4.6 Adresa podatelny pro doručování dokumentů v listinné podobě a dokukmentů v elektronické podobě na technických nosičích dat:

                                    Rozsochy č.p. 146, 592 57 Rozsochy

                                   (přijímáme následující technické nosiče dat: USB paměťová média, CD disk, DVD disk)

4.7 Podatelna elektronické pošty (oficiální e-mail úřadu): starosta@rozsochy.cz

4.8 Datová schránka: rkca7t5  (indikátor datové schránky)

5. Případné platby můžete poukázat: 210918960/0600  (Moneta Money Bank, a.s.)

6. IČO: 00295311

7. DIČ: CZ-00295311

8. Hlavní dokumenty:

8.1 Koncepční, strategické a programové dokumenty:

Obecně závazné vyhlášky obce, nařízení obce, opatření obce, směrnice obce, program obnovy vesnice, územní plán obce, povodňový plán obce.

8.2 Rozpočet v tomto a předchozím roce:

      Rozpočet obce na rok 2023

      Rozpočet obce na rok 2024

9. Žádosti o informace

9.1 Místo pro poskytnutí informací:

Místem pro podání žádosti o informaci je kancelář Obecního úřadu Rozsochy  –  adresa: Rozsochy č. 146, 592 57 Rozsochy.

9.2 Způsob jak získat příslušné informace:

Poskytování informací a podávání žádostí o poskytování informací obcí Rozsochy je upraveno zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o svobodném přístupu k informacím”).
Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
V případě ústní nebo telefonické žádosti oslovený zaměstnanec obce Rozsochy zařazený do obecního úřadu poskytne žadateli informaci neodkladně, pokud ji má k dispozici. Není-li žadateli ani ústně ani telefonicky informace poskytnuta, nebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Náležitosti písemné žádosti:

  • musí být zřejmé, že je určena povinnému subjektu, a dále kdo ji činí; u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být rovněž uvedena příslušná identifikace žadatele (např. jeho elektronická adresa).
  • musí být srozumitelná a musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není podáním ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a odloží se. Žádost se odloží také v případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti povinného subjektu.
Písemná žádost se podává na adresu: Obecní úsřad Rozsochy, Rozsochy č. 146, 59257 Rozsochy. Žádost lze podat prostřednictvím pošty, osobně v podatelně obce Rozsochy, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese  e-podatelna@rozsochy.cz, nebo prostřednictvím datové schránky obce: rkca7t5.

Poskytnutí informace:
Informace je poskytnuta žadateli ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, nebo na paměťových médiích. Za datum podání žádosti se považuje den, kdy ji povinný subjekt obdržel. Týká-li se žádost zveřejněné informace, zaměstnanec,  sdělí žadateli, kde a jakým způsobem je možné požadovanou informaci získat. Pokud žadatel na poskytnutí informace trvá (tato skutečnost se považuje za nové podání žádosti), bude mu sdělena ve lhůtě 15 dnů.
Lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit, nejvýše však o 10 dní, ze závažných důvodů, kterými jsou:

  • vyhledávání a sběr informací v odborech, které jsou odděleny od odborů nebo útvaru interního auditu MěÚ vyřizujících žádost
  • vyhledávání a sběr objemného množství odlišných a oddělených informací požadovaných v jedné žádosti
  • konzultace s jiným povinným subjektem.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty a jeho důvodech informován před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Neposkytnutí informace:

Povinný subjekt neposkytne informace v případech stanovených v ustanovení § 7 – § 12 zákona o svobodném přístupu k informacím.
Pokud není žádosti o poskytnutí informace byť jen z části vyhověno, vydá se o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí (výjimku tvoří případy, kdy se žádost odloží – čl. II., písm. A).
Toto rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele. Rozhodnutí musí obsahovat označení povinného subjektu, který ho vydal, číslo jednací a datum, označení příjemce rozhodnutí, výrok rozhodnutí s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, odůvodnění omezení práva na informace, poučení o možnosti odvolání, jméno, příjmení a funkci pověřeného pracovníka.
Pokud ve lhůtě pro vyřízení žádosti není vydáno rozhodnutí, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým byla informace odepřena. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.
Odvolání se podává u povinného subjektu na adrese: Obecní úřad Rozsochy, Rozsochy 146, 59257 Rozsochy nebo prostřednictví elektronické adrresy: e-podatelna@rozsochy.cz, nebo prostřednictvím datové schránky: rkca7t5.
O odvolání rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat do 15 dnů od jeho doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že vydalo rozhodnutí, kterým odvolání zamítlo. Za den doručení se v takovém případě považuje den uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Místem podání je kancelář Obecního úřadu Rozsochy na adrese: Rozsochy č. 146, 59257 Rozsochy.

Podání lze provést:

a) osobně a to: ústní formou nebo listinnou formou nebo elektronickou formou prostřednictvím elektronického nosiče dat   (přijímáme následující technické nosiče dat: USB paměťová média, CD dis, DVD disk)

b) prostřednictvím elektronické pošty: e-podatelna@rozsochy.cz, nebo prostřednict vím datové schránky: rkca7t5.

11. Nejdůležitější používané a vydané předpisy:

11.1 Nejdůležitějsí používané předpisy:

– Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
– Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
– Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
– Zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
– Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
– Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
– Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
– Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
– Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
– Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
– Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů
– Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
– Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
– Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
– Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
– Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
– Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
– Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
– Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
– Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
– Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
– Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
– Zákony restituční č. 403/1990 Sb., č. 427/1990 Sb., č. 92/1991 Sb., č. 87/1991 Sb., č. 229/1991 Sb.
– Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
– Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Do níže uvedených i jiných právních předpisů Sbírky zákonů, je možné nahlédnout na Obecním úřadu Rozsocy v úřední hodiny.
Vyhledávání v předpisech ze Sbírky zákonů
odkaz na Portál veřejné správy

11.2 Nejdůležitější vydané předpisy:

Obecně závazné vyhlášky obce Rozsochy:

OZV obce Rozsochy č. 3/2004 O závazné části Územního plánu obce Rozsochy.

OZV obce Rozsochy č. 1/2007 – kterou se stanovuje úhrada vodného ve dvousložkové formě.

OZV obce Rozsochy č. 2/2007 – kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Rozsochy.

Příloha OZV obce Rozsochy č. 2/2007 – kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Rozsochy.

OZV obce Rozsochy č. 1/2021 – Požární řád.

OZV obce Rozsochy č. 1/13 – O místních poplatcích

OZV obce Rozsochy č. 1/16 – O nočním klidu

OZV o místním poplatku ze psů

OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Opatření obce :

Opatření č. 1/2021– Řád veřejného pohřebiště

Nařízení obce:

Nařízení obce č. 1/2001– Tržní řád.

 

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:

Sazebník úhrad za poskytování informací 

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Doposud nebyla vydána žádná usnesení.

13.1 Vzory licenčních smluv:

Vzor licenční smlouvy

13.2 Výhradní licence

Obec Rozsochy doposud neuzavřela žádnou výhradní licenční smlouvu.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím za rok 2022

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím za rok 2023