Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Mateřská škola Rozsochy

Aktuální informace a vše o naší Mateřské školce najdete na stránkách:

https://www.msrozsochy.cz/

………………………………………………………………………………………..

Mateřská škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace                             592 57  Rozsochy 146,

IČO : 709 99 643

Zřizovatel: Obec Rozsochy, starosta Josef Smolka

Statutární zástupce: ředitelka školy Věra Ptáčková

Pedagogové : Ivana Novotná

Dis. Jana Střešňáková

Mgr. Ivana Uhlířová

VŠJ :  Eva Prášilová

Telefon: 566 57 62 12

Email :  msrozsochy.rodice@seznam.cz

Provoz mateřské školy: celodenní 6, 00 – 16, 00 hod

polodenní 6,00 –  12,30 hod

 

„ Objevování světa dítěte ve společné hře přináší zážitky, které děti nemohou nikde jinde a jinak získat.“ /Jedna z myšlenek PhDr. Zdeňka Matějčka/

 

Filozofie školy

Přejeme si, aby se naše škola stala místem, kam budou děti chodit rády,kde získají základní znalosti. Je místem, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte a jeho právo na různost a individuální tempo. Základem je pro nás partnerský vztah mezi učitelkou a dítětem. Přejeme si, aby děti byly zdravé, vyrovnané, samostatné a vychované – to vše se může podařit, když dítě cítí pocit přátelství, lásky, důvěry. Myslíme si, že získání životní harmonie je pro šťastný život důležitější než vysoké IQ.

Záměry školy

Škola je jednou z nejdůležitějších zkušeností v životě dítěte. Přejeme si, aby naše MŠ byla bezpečným místem pro děti, místem kde si hraje, získává nové zkušenosti, navazuje první přátelství, objevuje svoje možnosti a prohlubuje dovedností, vědomosti, návyky a hlavně je spokojené a cítí se v bezpečí. Má chuť rozvíjet samo sebe. První kontakty se školou mohou být pro dítě příjemné i nepříjemné. Vzpomínky na úspěchy a selhání v dětství mohou člověka provázet po cely život a někdy trvá celé roky, než se překonají důsledky špatného začátku. Dítě by mělo v prvních letech školní docházky prožívat úspěchy, a tak upevnit svůj kladný vztah ke škole. Proto musíme myslet na přípravu dětí už v předškolním věku. Jde o systematickou a cílevědomou přípravu, která u dítěte rozvíjí vědomosti, poznání, myšlení, vůli, tvořivost, aktivitu a návyky. Součástí této přípravy je i přiměřený grafický projev, který je založený na uvědomělém pohybu – koordinace svalstva ruky, zápěstí, prstů, tedy jemné motoriky, ve spojitosti se smyslovými funkcemi – zrak, sluch, hmat. Všechny děti nejsou stejné, proto si často v této činnosti vyžadují individuální přístup. Je třeba s dětmi pracovat v klidném prostředí, uvolněné atmosféře. Je potřeba, aby děti cítily i ve škole lásku. Naším cílem je umožnit každému dítěti optimálně rozvinout svoje dispozice, které si přineslo na svět a pomáhat mu, v úzké vazbě s rodiči, utvářet vstřícný a pozitivní vztah ke světu a životu. Chceme vychovávat děti s vlastním myšlením a radostí z prožitého. Všechny děti jsou nepopsaná kniha a na nás je, abychom do ní napsali co nejvíce pěkného a užitečného v rámci jejich možností“

Obecná charakteristika školy

Naše Mateřská škola se nachází v malebné obci Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou. Od 1.1.2003 se stala příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Zřizovatelem je Obec Rozsochy. Od školního roku 2002 / 2003 je vedena jako jednotřídní, s celodenním provozem. Od školního roku 2020/2021 bude naše MŠ opět dvoutřídní.

Personální a pedagogické zajištění

V mateřské škole pracují nyní 3  kvalifikované pedagogické pracovnice.  Ředitelka i paní učitelky  školy mají odpovídající vzdělání pro práci s předškolními dětmi a mnohaleté zkušenosti.

Psychosociální podmínky

Snažíme se, aby děti i dospělí se cítili v prostředí naší mateřské školy dobře, spokojeně, jistě a hlavně bezpečně. Jedním z našich hlavních cílů je „šťastné dítě“. Každé dítě má na přizpůsobení tolik času, kolik potřebuje. Zohledňujeme i individuální požadavky rodičů. Rodiče mohou být v tomto období přítomni a zapojovat se do dění libovolnou měrou, třeba i po celou dobu adaptačního pobytu dětí v mateřské škole. Paní učitelky respektují potřeby dětí, jednají nenásilně, přirozeně a citlivě, navozují situace pohody a klidu. Všechny děti mají u nás rovnocenné postavení. Děti vedeme k tomu, aby chápaly, že všichni jsou si rovni, bez ohledu na případný handicap, odlišnou barvu pleti, vyznání, národnost či jiné fyzické, psychické či sociokulturní odlišnosti. Učitelky respektují vývojové a věkové zvláštnosti a charakterové vlastnosti dětí. Plně respektujeme rodinnou výchovu. Uplatňujeme pedagogický styl s nabídkou, dítě dostává na výběr a rozhoduje samo o své činnosti. Snažíme se děti nepřetěžovat, zbytečně neorganizovat, dávat jim volnost a svobodu. Velký důraz dáváme individuálnímu přístupu – každé dítě je jiné, má jiný věk, schopnosti a dispozice. Děti potřebují lásku, respekt, důvěru, toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc, podporu a hranice, ve kterých se mohou bezpečně pohybovat. Ve škole musí být vytvořeno prostředí duševní pohody pro všechny zúčastněné, ve škole nesmí být prostor pro strach a stres.

Organizace chodu mateřské školy

Naše mateřská škola zajišťuje pravidelný rytmus a řád, který je dostatečně flexibilní, respektuje potřeby dětí a aktuální situaci.

Provoz mateřské školy je stanoven na dobu od 6.00 hod. do 16,00  hod . Děti se schází do 8.30 hodin. Pozdější příchod dítěte je možný na základě dohody rodičů s učitelkou.

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Paní učitelky se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Děti u nás nachází potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. Naše děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě. Vytváříme dětem podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, aby měly možnost se účastnit společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách. Dbáme na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně. Naše plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, snažíme se, aby vyhovovalo individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Vždy jsou s dětmi při pobytu venku nejméně 2 pracovnice MŠ.

ŠVP

Malovaný svět

Tematické celky jsou vzdělávací celky, ve kterých se vzájemně prolíná všech pět vzdělávacích oblastí –

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

Dítě a svět

Každé téma máme rozděleno do několika částí, témat, které se k němu vztahují a přibližují jeho záměr. Základní rozdělení je ovlivněno ročním obdobím, ve kterém dané vzdělávání probíhá. Nabídka vzdělávacích činností směřuje k tématům, která jsou zvolena tak, aby byla dětem blízká, pro ně přirozená a jim užitečná. Kromě témat má každý integrovaný blok svůj název, vzdělávací cíle z jednotlivých vzdělávacích oblastí, které dávají přehled o tom,co pedagog dítě učí, s čím jej seznamuje. Obsah témat vychází ze života dítěte, je pro ně smysluplný, zajímavý a užitečný. Realizací takovýchto témat poskytujeme dítěti širokou škálu různých aktivit a nabízíme mu hlubší prožitek. Dítě tak nezískává jen izolované poznatky či jednoduché dovednosti, získaná zkušenost je komplexnější a stává se pro dítě snáze uchopitelnou a prakticky využitelnou. Dítě získává skutečné činnostní výstupy – kompetence.

Prostřednictvím situací a plánovaných činností se naše děti  ,,učí“ :

– poznávat a vážit si samo sebe, najít si své místo ve skupině vrstevníků

– prostřednictvím pohybové aktivity dosáhnout duševní pohody a vyrovnanosti

– rozvíjet kamarádské vztahy

– poznávat život ve společnosti a orientovat se v něm

– poznávat vše, co ho obklopuje – ať živá či neživá příroda

Tématické celky

jsou volnou nabídkou pro učitelky, z níž mohou vybírat. Je pouze na učitelkách a dětech, jaká témata si vyberou a kolik jim věnují času. Mohou si dle aktuální situace nebo zájmu dětí přidat témata  další – např. při narození sourozence, nemoc kamaráda, neobvyklá událost, apod. Během kalendářního roku postupují učitelky podle svého uvážení. Obsah tvoří řízené i spontánní činnosti, jimiž dochází k naplňování vzdělávacích záměrů v jednotlivých oblastech. Činnosti vzájemně prolínají a dochází tak k naplňování několika záměrů najednou.  Učitelky vychází při plánování činností zejména z potřeb dětí. V komunitním kruhu se vždy na začátku týdne dozvíme, o čem si budeme povídat, co nás čeká za téma. Pak společně vymýšlíme, na co si budeme hrát, co si zahrajeme, zazpíváme, nakreslíme nebo vyrobíme.Vzdělávací nabídka je pro každý den připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený. K rozvíjení dětí využíváme denní cvičení, tanečky, zpěv, pohybové hry, kreslení, malování, modelování a další výtvarné techniky, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí. Ústřední činností dětí zůstává samozřejmě hra, která je provází celý den, prolíná všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost. Jejich průběžným naplňováním směřujeme k dosahování dílčích kompetencí, které jsou základem pro postupné budování klíčových kompetencí.

Za  hlavní cíl si klademe, aby vzdělávací nabídka byla dětem tematicky blízká, zajímavá a pestrá, aby vytvářela předpoklad pro rozvoj intelektové i praktické schopnosti a dovednosti dítěte a prohlubovala jejich poznání.  Tohoto cíle chceme dosáhnout především využitím prožitkové metody a kooperativního učení hrou. Jednotlivé projekty i tematické celky můžeme volně měnit podle potřeby, nabídky a dané situace.

1.  Září, září, podzim bude v kalendáři

2.  V říjnu pláče meluzína, odleť ptáčku, bude zima

3.  Zlatý lístek z javora, zima už jde do dvora

4. Na vánoce, dlouhý noce, jsou tam velký chumelice

5.  Paní zima čaruje, bílou barvou maluje

6.  Únor bílý, pole sílí

7.  Jaro budí zem, zlatým paprskem

8.  Jaro ťuká na vrátka, otevřete zvířátka

9.  Květen, voňavý je květem

10. Hrajeme si, sportujeme, ve školce se radujeme

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka mateřské školy od 1. ledna 2005 rozhoduje o přijetí popřípadě nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení – viz ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.

Ředitelka školy stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

  1. Mateřská škola musí přijmout přednostně děti ze svého školského obvodu, pro které je předškolní vzdělání povinné nebo mají přednostní právo na přijetí

–          Děti, které mají 1 rok před začátkem povinné školní docházky – dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku – povinné předškolní vzdělávání

–          Děti, kterým byla odložena školní docházka na základě příslušné dokumentace

Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobí stanoveným pravidelným očkováním

Režim a náplň dne dětí v MŠ

6,00   –   8,45 hry podle zájmu dětí, individuální práce s dětmi

8,45  –   9,00 tělovýchovná chvilka

9,00  –   9,15 svačina

9,15  –  10,00 individuální a skupinové činnosti

rozvíjení rozumových, sociálních a fyzických znalostí a

dovedností dětí

výtvarné, pracovní, hudební a dramatizující činnosti

jazykové chvilky

zájmové hry

skupinková práce s předškolními dětmi

10,00  – 12,00 pobyt venku

12,00  – 12,30 oběd

12,30  – 14,00 odpočinek na lehátku přizpůsobený individuální potřebě dítěte,

pokud dítě neusne, stačí kratší odpočinek / ml.děti 14,10 hod/

14,00  – 14,15 svačina  – malé děti až do 14,30 hod.

14,15  – 16,00 odpolední zájmová činnost

Tato časová rozmezí jsou stanovena jen k časové orientaci, paní učitelky vycítí, kdy je potřeba upravit režim dle momentálních potřeb a zájmů dětí.

Fotografie

Školní besídka

Čičmánkové

Divadlo Spejbla a Hurvínka

Karneval v mateřské škole

Školní výlet

Mikulášská nadílka

Pohádková vesnička

Rozloučení s předškoláky

Vánoční tvoření s rodiči

Školní výlet

Výlet do Vyškova

Ukázka zdravovědy