Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Co u nás vyřídíte

OBECNÍ ÚŘAD ROZSOCHY vykonává přenesenou působnost státní správy v oblasti:
evidence obyvatel
– místních a účelových komunikací na území obce
– obecného nakládání s vodami
– malých zdrojů znečištění ovzduší
– povolování kácení dřevin rostoucích mimo les Žádost o povolení
– povolování výherních hracích přístrojů
– informačního systému veřejné správy CZECH Point
vidimace, legalizace, konverze dokumentů

BLIŽŠÍ INFORMACE:

PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU

 • Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v základním registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.
 • Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

V případech stanovených zákonem o evidenci obyvatel může být místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny nebo sídlo zvláštní matriky, které je v informačním systému označeno jako adresa úřadu (např. u osob, kterým byl ve správním řízení zrušen údaj o místu trvalého pobytu).

Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky. Není-li matka občanem, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo trvalého pobytu otce.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Změnu místa trvalého pobytu ohlásí:

 • občan České republiky starší 15-ti let,
 • za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu,
 • za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý provést změnu svého místa trvalého pobytu, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce,
 • za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 • Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu a doložit příslušné doklady.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Ohlašovnou se rozumí:

 • obecní úřad

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který obsahuje údaje o  jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana a údaje  o vlastníku objektu (jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby);
 • Tiskopis “Přihlašovací lístek k trvalému pobytu” si vyzvednete při ohlášení změny místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Jeho VZOR si můžete prohlédnout zde.
 • prokázat totožnost platným občanským průkazem, nebo nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (cestovní doklad, řidičský průkaz).
 • doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu*). Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt uvedený v odstavci 1 nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

*) Pozn.: vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem do katastru nemovitostí.

– Hlášení trvalého pobytu se provádí osobně na obecním úřadě.

– Zde je nutné vyplnit a podepsat „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, který získáte od pracovníka obecního úřadu (je nutné použít originální tiskopis).

– Na zadní straně tiskopisu se vyplňují údaje o vlastníkovi nemovitosti, kam se chce občan  přihlásit.

– Majitel nemovitosti musí potvrdit podpisem souhlas s přihlášením do svého domu.

V případě, že oprávněná osoba (vlastník domu, nájemce bytu) nedá souhlas k přihlášení k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny (na zadní straně přihlašovacího lístku), můžete použít pro udělení souhlasu tiskopis

Souhlas ubytovatele (oprávněné osoby) k přihlášení k trvalému pobytu

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatíte správní poplatek ve výši 50,-Kč.

Od správního poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15-ti let.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny. Pokud bude předložen vyplněný a podepsaný “Přihlašovací lístek k trvalému pobytu” a příslušné doklady, bude přihlášení k trvalému pobytu provedeno ihned.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 12 odst. 1 písm. c)

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

V případě, že Vám ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Pokud se zjistí při hlášení změny místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému a občan nedostatky po výzvě ve stanovené lhůtě, která musí být nejméně 15 dnů, neodstraní, ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována. Proti rozhodnutí lze podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Přestupku na úseku evidence obyvatel se dopustí ten, kdo

 • příslušnému správnímu úřadu ve lhůtě jím stanovené nepředloží požadované doklady pro ověření správnosti a úplnosti údajů vedených v informačním systému (výše pokuty do 25 000 Kč),
 • správnímu úřadu předloží k ověření údajů vedených v informačním systému neoprávněně pozměněné nebo padělané doklady (pokuta do 100 000 Kč)
 • správnímu úřadu ohlásí nepravdivé údaje k jejich zavedení do informačního systému (pokuta do 100 000 Kč)
 • neoprávněně nakládá s rodným číslem jiné fyzické osoby (pokuta do 100 000 Kč)

Přestupky řeší obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu občana.

Přestupku na úseku občanských průkazů se fyzická osoba dopustí tím, že nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. d) bod 9 zákona o občanských průkazech (tj. do 15 pracovních dnů po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu).

Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Musí se občan předtím, než se přihlásí k pobytu do nového bydliště, odhlásit z původního bydliště? Nemusí. Občan pouze ohlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně ve městě (obci), kam se stěhuje.

Další informace

Více informací o hlášení trvalého pobytu se dozvíte na Portálu veřejné správy viz http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/15204?PRVEK_ID=43.

————————————————————————-

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Při ukončení trvalého pobytu na území České republiky občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky.  Současně je občan povinen odevzdat 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti svůj občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu. Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

Ohlašovnou se rozumí:

 • obecní úřad

Ke sdělení ukončení trvalého pobytu na území České republiky můžete použít tento tiskopis:

Sdělení o ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky 100 Kč.


Přihlašování k trvalému pobytu provádí

– Alena Jarošová

Rušení trvalého pobytu dle správního řádu

– Alena Jarošová

Ukončení trvalého pobytu na území ČR

– Alena Jarošová

 

Obecné informace ke změně trvalého pobytu:

Návod pro občana – co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu


——————————————————————————

OVĚŘENÍ PODPISU  A LISTIN

–         ověřování pravosti podpisu (legalizace)

–         ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)

 

K ověření pravosti podpisu je potřeba :

–         listina, na níž má být podpis ověřen

–         průkaz totožnosti osoby, jejíž podpis bude ověřen – OP nebo CP, ŘP

Poplatek činí 30,- Kč za každý ověřený podpis.

 

Ověření se provádí v kanceláří obecního úřadu nebo na poště v Rozsochách.

K ověření podpisu se dostaví osoba, jejíž podpis má být ověřen, osobně.

 

K ověření shody opisu nebo kopie s listinou je potřeba :

–         originál listiny z níž je proveden opis nebo kopie pro ověření shody

–         opis nebo kopie této listiny (kopii je možno zhotovit na obecním úřadě)

Poplatek činí 30,- Kč za každou i započatou stránku originálu.

 

Úřad vidimaci  NEPROVEDE (§ 9 zákona o ověřování):

 • je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanského průkazu, cestovního dokladu, zbrojního průkazu, řidičského průkazu, vojenské knížky, služebního průkazu, průkazu o povolení k pobytu cizince, rybářského lístku, loveckého lístku nebo jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, směnky nebo jiného cenného papíru, losu, sázenky, protestu směnky, geometrického plánu, rysu nebo technické kresby;
 • je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého;
 • jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost;
 • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena,
 • není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu

Úřad legalizaci  NEPROVEDE (§ 10 odst. 4 a § 13 zákona o ověřování)

 • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která obsahuje žádný text;
 • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého

Legalizaci může za příslušný orgán provádět pouze osoba, která splňuje kvalifikační podmínky určené zákonem. Těmito kvalifikačními podmínkami jsou zvláštní odborná způsobilost pro výkon správních činností při správě matrik a státního občanství, odborná způsobilost matrikáře nebo složení zkoušky, dle Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu.

 

Na OÚ Rozsochy ověřování provádí:

  –  Zdena Mazourová –  na poště Rozsochy
  –  Alena Jarošová – kancelář OÚ Rozsochy
  —————————————————————————-

OVĚŘENÉ VÝSTUPY CZECH POINT

Czech POINT poskytuje občanům možnost získat ověřené výstupy z těchto registrů:

 • katastru nemovitostí,
 • obchodního rejstříku
 • živnostenského rejstříku
 • rejstříku trestů
 • výpis z bodového hodnocení řidiče
 • výpis z insolventního rejstříku
 • autorizované konverze dokumentů.

Ověřený výstup je vydán na počkání, po zaplacení správního poplatku. Platí se na místě v hotovosti.
Pracoviště Czech POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku.
Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup.

CO VÁM CZECH POINT NABÍZÍ ?

1. Výstup z katastru nemovitostí

Co dostanete:
• Úplný nebo částečný výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice

Co potřebujete vědět:
• Katastrální území a číslo Listu vlastnictví

Kolik to bude stát:
• 50,-Kč za stránku

Upozornění:
• Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu.

2. Výpis z rejstříku trestů

Co dostanete:
• Výpis z rejstříku trestů
• Výpis z rejstříku trestů lze vydat pouze na základě písemné žádosti osobě, které se výpis týká.

Co potřebujete s sebou:
• Musíte předložit platný průkaz totožnosti

Kolik to bude stát:
• 100,-Kč

3. Výstup z obchodního rejstříku

Co dostanete:
• Úplný výstup z obchodního rejstříku

Co potřebujete vědět:
• identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik to bude stát:
• 50,- Kč za za stránku

 

4. Výstup ze živnostenského rejstříku

Co dostanete:
• Úplný výstup ze živnostenského rejstříku

Co potřebujete vědět:
• identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik to bude stát:
• Kč 50,-Kč za stránku

 

5. Výpis z bodového hodnocení řidiče

Co dostanete:
• Úplný výpis z bodového hodnocení řidiče

Co potřebujete s sebou:
• Platný průkaz totožnosti

Kolik to bude stát:
• 50,- Kč

6. Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie.

Konverze z listinné do elektronické podoby – zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi. Výstupem konverze bude dokument v elektronické podobě ve formátu PDF verze 1.7 a vyšší.

Konverze z elektronické do listinné podoby – elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD) nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci. Vstupní elektronický dokument musí být ve formátu PDF minimální verze 1.3 a vyšší.

Autorizovaná konverze na žádost slouží pro širokou veřejnost ke konvertování nejrůznějších dokumentů. Autorizovanou konverzi na žádost provádějí všechna kontaktní místa veřejné správy – Czech POINT . Pro tyto potřeby bylo v systému Czech POINT vytvořeno formulářové rozhraní, pomocí něhož provádí obsluha kontaktního místa autorizovanou konverzi. Dokument, který vznikne autorizovanou konverzí má stejné právní účinky jako ověřená kopie, není však ověřenou kopií (neprošel procesem vidimace).

Dokument, který má být převeden do listinné podoby, musí být podepsán platným elektronickým podpisem.

KDE MŮŽETE O VÝSTUPY POŽÁDAT?

Na poště v Rozsochách a v kanceláři OÚ Rozsochy.


Ověřené výstupy na požádání vydá:

  – Zdena Mazourová – pošta Rozsochy
  – Alena Jarošová – kancelář OÚ Rozsochy
  ——————————————–

Postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k veřejné správě získáte na adrese:

Postupy vám poskytnou informace o tom, jak vyřídit různá podání, kam se obrátit a v jakých lhůtách, zda se platí správní nebo jiné poplatky, včetně odkazů na případné formuláře a platné právní předpisy; postupy jsou rovněž propojeny s adresářem, který obsahuje kontakty na orgány veřejné správy (včetně mapových služeb).