Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Den hasičské mládeže v Rozsochách

Autor Josef Smolka, publikováno 13. 7. 2012. Události.

Velká část našich čtenářů se jistě už setkala s pojmem „Dětská hasičská liga.“  Jedná se o velmi užitečnou a oblíbenou soutěž mladých hasičů, při které se naše hasičská mládež natolik zdokonalila v požárním útoku, že by mohla směle soupeřit se svými o hodně staršími kolegy.  Jednotlivá kola soutěže probíhají v různých obcích našeho regionu a v letošním roce se jí účastní rekordních 24 družstev. 

V sobotu 23. června proběhlo jedno velmi netradiční setkání účastníků Dětské hasičské ligy v Rozsochách. Toto setkání si totiž nekladlo za cíl změřit mladé hasičské dovednosti a rozdělit cenné body soutěže. Hlavním významem  tohoto setkání bylo to, aby si k sobě našla všechna soutěžící družstva cestu a soutěžní rivalitu vystřídalo kamarádství, zábava a legrace. S potěšením lze napsat, že tento cíl byl velmi dobře naplněn.

zábava strhla velké i malé hasiče…

 

 Dětská hasičská liga – termíny soutěží pro ročník 2012:

 5. kolo – 1.9.2012 Vír

 6. kolo – 8.9.2012 Branišov

(Pokračování textu…)

Setkání občanů v Rozsochách, s mezinárodní účastí.

Autor Josef Smolka, publikováno 13. 7. 2012. Slavnosti.

Šeď posledních červnových dní vystřídal v Rozsochách obzvláště pestrý víkend.V sobotu 30. června a v neděli 1. července 2012 totiž v naší obci proběhla mimořádně zajímavá sportovně společenská akce, které se zúčastnili kromě místních obyvatel i zástupci z partnerské obce Sačurov ze Slovenska a Pisarowce z Polska.

  

 

(Pokračování textu…)

Osvědčení o úspoře emisí – OBEC ROZSOCHY

Autor Josef Smolka, publikováno 12. 7. 2012. Aktuality.

V roce 2010 byla společností EKO-KOM,a.s. zpracována studie „Posouzení vlivu sběru recyklace využitelných komunálních odpadů včetně obalové složky na životní prostředí“. Výsledky tohoto výzkumu prokázaly enviromentální přínos celého systému tříděnía recyklace odpadů v ČR.

V roce 2011 bylo díky recyklaci papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci systému EKO-KOM uspořeno tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok 280 000 domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém EKO-KOM ke snížení emisí o 1,031 mil. tun CO2, což představuje 1% celkových emisí skleníkových plynů ČR.

Na přiloženém Osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok 2011, kterých dosáhla naše obec tříděním odpadů a tím přispěla ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

Hodnotný dárek z MEDINU mladým hasičům

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 6. 2012. Události.

Pondělí 11. června byl den radosti pro mladé hasiče z Rozsoch. V odpoledních hodinách je totiž čekal výlet do Nového Města na Moravě, kde si měli osobně převzít krásný dárek od akciové společnosti MEDIN, a.s., v podobě hasičského zásahového vozidla Avia a dalšího užitečného vybavení, které jim zlepší podmínky pro jejich užitečnou, zájmovou činnost.

(Pokračování textu…)

Poločas dětské hasičské ligy

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 6. 2012. Sport.

Celkem 24 družstev mladých hasičů se v letošním roce účastní soutěže Dětská hasičská liga, která byla v letošním roce zahájena 5. května a potrvá až do 8. září. V průběhu této soutěže si změří mladí hasiči své schopnosti a síly celkem v šesti kolech, která proběhnou v šesti hostitelských obcích našeho regionu, ve Stříteži, Pernštejně, Zvoli, Dolních Rozsíčkách, Víru a v Branišově.

Hasiči z Rozsoch mají v této soutěži hned dvě „žhavá želízka v ohni“ v podobě dvou dětských družstev, týmu A a týmu B. Přestože by byli, podobně jako v předchozích ročnících, i v letošním roce rádi hostiteli některého ze soutěžních kol, tak  na ně, vzhledem k velkému množství zúčastněných, v letošním ročníku pořadatelství nevyšlo. Proto chtějí své hasičské kamarády pozvat do Rozsoch dne 23. června  alespoň na přátelské setkání, které proběhne podle počasí, buď v sále orlovny nebo na fotbalovém hřišti a rozhodně zde nebude nouze o zábavu.

(Pokračování textu…)

Další vydařený pohádkový dětský den

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 6. 2012. Kultura.

Při  zmínce o 1. červnu se většině lidí automaticky vybaví Den dětí. A protože většina z nás malé či větší děti má nebo alespoň dobře zná, tak přemýšlí, jakou radost jim k jejich svátku nadělit. V Rozsochách probíhá už léta při této příležitosti odpoledne plné společných her, legrace a taky zasloužených pamlsků.

(Pokračování textu…)

Rozsochy letos opět soutěží o titul Vesnice roku.

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 6. 2012. Události.

Ve středu 6. června jsme v naší obci přivítali vzácnou návštěvu, kterou byla desetičlenná hodnotící komise krajského kola soutěže o titul Vesnice roku 2012.

O podání přihlášky do této soutěže rozhodla v dubnu letošního roku rada obce. Ne, že by trpěla samolibostí nebo přehnanou sebedůvěrou, ale proč nedat občanům této obce signál, že vše kladné co dělají ve prospěch příjemného, aktivního a kvalitního života v naší obci je vidět, je to ceněno a je to hodno úspěšného srovnání s ostatními obcemi?

Soutěž o titul Vesnice roku probíhá již od roku 1995. Jejím vyhlašovatelem je Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a od roku 2007 i Ministerstvo zemědělství ČR, a to v rámci Programu obnovy venkova. V letošním roce se této soutěže účastní celkem 278 obcí z celé ČR, z čehož je 33 obcí z kraje Vysočina. V rámci soutěže jsou hodnoceny koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

            Vyhodnocení krajského kola by mělo proběhnout koncem června tohoto roku, tak držme Rozsochám palce.

Přivítání dětí do života v obci

Autor Josef Smolka, publikováno 30. 5. 2012. Kultura, Obecní úřad, Události.

Májové nedělní odpoledne dne 6. května se stalo zvláště svátečním časem pro rodiče dětí, narozených v naší obci v roce 2011, stejně tak, jako pro zástupce obce, sboru pro občanské záležitosti, učitele a děti ze základní školy, kteří přišli přivítat malé občánky do života v obci.

(Pokračování textu…)

Nový územní plán obce

Autor Josef Smolka, publikováno 30. 5. 2012. Obecní úřad.

Územní plán je jedním ze základních dlouhodobých plánovacích dokumentů obce. Jeho prostřednictvím je dáno, k jakému účelu bude, či nebude moci být v budoucnu ta, či ona část území využita. Velkému dopadu územního plánu na budoucnost území obce odpovídá i způsob, jakým je pořizován a schvalován a odpovídající pozornost, která je jeho tvorbě a schvalování věnována ze strany obce a dotčených orgánů státní správy. Procesu tvorby a schvalování územního plánu by se však měli účastnit i vlastníci pozemků, občané a podnikatelské subjekty na daném území.

            Proč vlastně pořizovat nový územní plán, když už jej máme jednou pořízený? Tak tahle logická otázka by měla ihned napadnout každého čtenáře tohoto článku. Vzhledem k tomu, že stejně, jako každý rozvojový dokument, je i územní plán obce „živým“ dokumentem, který by měl reagovat na změny v potřebách rozvoje daného území, tak je nezbytné jej pravidelně aktualizovat. Standardně se však nepořizuje celý nový územní plán, ale provádí se pouze změny jeho částí, které bylo nutné aktualizovat. K pořízení nového územního plánu celého území obce nás nutí zákon  č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Ten stanovuje všem obcím, které si pořídily územní plán před rokem 2006 povinnost, pořídit jej do roku 2015 nový, v technickém provedení odpovídajícím novým předpisům.

(Pokračování textu…)

Za odpadky až tisícovka na hlavu

Autor Josef Smolka, publikováno 30. 5. 2012. Obecní úřad.

V květnu schválili poslanci zvýšení horního limitu poplatku za odvoz odpadů na 1000,. Kč na osobu za rok. Současná horní hranice je 500,- Kč na osobu. Platnost nové hranice mohou obce a města využívat od ledna 2013.

Naše obec jde dlouhodobě jinou cestou. Máme systém, který podporuje třídění odpadů. Platíme skutečně vyvezené množství, které je dáno počtem vyvezených popelnic. Proto náklady pro občany za odvoz jsou proti současným cenám, které platí obyvatelé měst, kde využívají stávající maximální poplatek (500,- Kč/osoba) několikanásobně nižší a spravedlivější.

Pro porovnání několik čísel:

V minulém roce bylo vyvezeno 68 tun odpadů v 1 865 popelnicích.

Průměrná cena vysypané popelnice…………………………………..132,- Kč

Snížená cena o třídění plastů a skla………………………………………93,- Kč

Cena popelnice pro občana po dotaci obcí…………………………..70,- Kč

Počet průměrně vysypaných popelnic na jednu domácnost za rok je 12 ks, což činí 840,- Kč za rok. Počet vysypaných popelnic na domácnost se liší podle počtu osob v domácnosti a je od extrémů –  nula vyvezených popelnic až po 33 popelnic za rok.

Z těchto čísel si každý může spočítat kolik by ho stálo vyvážení odpadů letos nebo příští rok při využití maximální hranice poplatku. Obec chce tento systém zachovat i do budoucna , aby nezatěžovala občany dalším nárůstem  nákladů jejich domácích rozpočtů.

Za třídění odpadů je odpovědný každý z nás, ale stále se objevují nešvary, které s tříděním nemají nic společného. U kontejnerů na sklo je opakovně odkládáno tabulové sklo, které jeho majitel nerozbil na kusy, které se do kontejneru dají vhodit. Podobně jsou odkládány igelitové tašky se směsí skla a je očekáváno, že to někdo uklidí. Ještě horší případ nastane, když je v prostorách kontejnerů odložena zářivka, která patří do nebezpečného odpadu.

 

Co nepatří do tříděných odpadů.

Do skla nepatří keramika, porcelán, autosklo, zrcadla. Do plastů nepatří bakelit, guma, PVC, linoleum, pneumatiky, novodur, plastové obaly od chemikálií, olejů a barev. Do kontejneru na papír nepatří mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskový papír, použité pleny.

Pokud se k třídění odpadů budeme chovat odpovědně projeví se to v našich peněženkách i ve vztahu k životnímu prostředí.

                                                                                 

Josef  Smolka