Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Budou tuto zimu i Rozsochy rájem běžkařů?

Autor Josef Smolka, publikováno 11. 12. 2006. Hospodaření.

V minulé zimě, která nás obzvláště hojně obdařila sněhem, si přišli v blízkém i vzdálenějším okolí naší obce na své především milovníci běžek. Zvláště příjemné svezení bylo po běžecké trati, protažené rolbou po tzv. Staré hraničné k Domanínskému rybníku na Vojtěchov, Rovné a pak si už člověk mohl vybrat, jestli se vydá na Nové Město na Moravě nebo zpátky na Jimramov. Bylo to prostě prvotřídní svezení na běžkách. Jediný nedostatek, který tento zážitek nepatrně kazil, spočíval v problému se na upravenou stopu z naší obce dostat. Na základě četných připomínek byl zvážen záměr, protáhnout lyžařskou stopu do obce. Než mohl ovšem tento původní záměr dostat nějakou konkrétní podobu, přihlásili se zástupci Zvole a Dolní Rožínky s návrhem prodloužení lyžařské trati i přes tyto obce. A tak vznikl návrh na nový, asi 35 km dlouhý běžkařský okruh, který spojuje Rozsochy s tratí na Staré hraničné, vede okolo lesa Borovinka a Šudák na katastrální území Horní Rožínky, Dolní Rožínky, Zvole, Branišova a odtud se opět vrací okolo lesa Zvolák do naší obce, pokračuje pod místní částí Kundratice okolo silnice zvané Alej zpět na Starou hraničnou. Navržená trasa slibuje rozšíření možnosti sportovního vyžití v nových, běžkařům prozatím nezpřístupněných lokalitách, které mají milovníkům tohoto sportu bezpochyby co nabídnout. Obyvatelům zmíněných obcí může uvedený projekt otevřít možnost nastoupit na skvělou stopu, skýtající velmi příjemné zážitky spojené s radostí ze zdravého pohybu uprostřed naší pěkné krajiny. Doufejme, že bude ve věci nového běžkařského okruhu dosaženo shody všech zúčastněných stran a že se nakonec tuto zimu dočkáme i nějaké sněhové nadílky, která je pro zdárné uskutečnění projektu asi tím nejdůležitějším.

Odprodej plynových rozvodů v obci.

Autor Josef Smolka, publikováno 11. 12. 2006. Hospodaření.

V listopadu letošního roku byl dokončen převod středotlakých plynových rozvodů z vlastnictví obce Rozsochy do vlastnictví Jihomoravské plynárenské akciové společnosti za cenu 4 miliony korun.

Tento závažný krok byl nejprve předmětem jednání třech zasedání zastupitelstva obce. Nejdříve byl schválen záměr odprodeje jako takový, poté byly schváleny konkrétní podmínky převodu a znění příslušných smluv a do třetice musel být, již novým zastupitelstvem, schválen dodatek smlouvy se Státním fondem životního prostředí, kterým tato instituce převod umožnila. Mezi důvody, které hovořily pro prodej, patřilo především to, že obec doposud plynové rozvody Jihomoravské plynárenské pronajímala s minimálním ziskem, který činil okolo 75 tis Kč ročně, s tím, že jako majitel by byla nucena v budoucnu hradit veškeré náklady na případné rekonstrukce. Poměrně nízký zisk z pronájmu plynovodu byl dán relativně malou spotřebou plynu v obci. Ta je zase, pokud jde o domácnosti, způsobena vysokou cenou plynu, která, jak se zdá, už na hodnotu aktuální v době výstavby plynovodu nikdy neklesne. I v případě nulové diskontní sazby by zisk z pronájmu dosáhl výše prodejní ceny za 53 let, což pravděpodobně přesahuje životnost stávajících rozvodů, takže čísla, v případě, že se výrazně nezmění podmínky provozování plynovodu, hovořila jednoznačně pro jeho prodej. Pokud jde o vliv odprodeje plynovodu na cenu dodávky plynu v obci, tak se tímto převodem nic nemění. Provozovatel zůstává stejný a podmínky dodávky plynu jsou stanoveny jeho cenovou politikou s tím, že nad ním bdí regulační úřad. Obec neměla vliv na cenu plynu ani jako majitel plynových rozvodů.

To, jestli zastupitelstvo obce učinilo moudrý krok, ukáže nepochybně budoucnost. V současnosti však nejsou schopni ani ti nejlepší experti určit, jakým směrem se budou podmínky pro provozování plynovodu v budoucnosti v naší obci vyvíjet. Pochopitelně bychom si všichni ze všeho nejvíce přáli, aby cena plynu co nejvíce odpovídala kupní síle obyvatelstva a abychom dýchali i v zimních měsících pokud možno co nejčistší vzduch.

Setkání seniorů 2006

Autor Josef Smolka, publikováno 21. 11. 2006. Slavnosti, Události.

V orlovně v Rozsochách se v pátek 10. listopadu uskutečnilo každoroční setkání seniorů. To letošní setkání bylo jubilejní, neboť bylo již páté v pořadí a zúčastnilo se ho více než sto našich spoluobčanů v důchodovém věku.

I v letošním roce potěšilo všechny přítomné vystoupení žáků základní školy

(Pokračování textu…)

Fotbalový mariáš

Autor Josef Smolka, publikováno 21. 11. 2006. Sport, Události.

I v letošním listopadu proběhlo v klubovně oddílu kopané Tělovýchovné jednoty Rozsochy klání ve „fotbalovém mariáši.“ Pátek 10. listopadu byl významným dnem pro všechny milovníky „mariáše ve čtyřech,“ neboť osmnáctá hodina odstartovala místní klání v této oblíbené karetní hře. Akce si díky svým organizátorům vysloužila název „fotbalový mariáš,“ pořadatelem totiž nebyl nikdo jiný, než místní oddíl kopané.

(Pokračování textu…)

Ustanovující zasedání zastupitelstva obce

Autor Josef Smolka, publikováno 21. 11. 2006. Obecní úřad, Události.

Ve středu 1. listopadu proběhlo ustanovující zasedání Zastupitelstva obce Rozsochy. Tohoto zasedání se zúčastnilo všech jeho patnáct nově zvolených členů a jejich hlavním úkolem bylo schválit nový jednací řád, zvolit ze svého středu starostu, místostarostu, radu obce a členy finančního a kontrolního výboru.

(Pokračování textu…)

Neděle "na draka"

Autor Josef Smolka, publikováno 21. 11. 2006. Události.

Druhá říjnová neděle proběhla v Rozsochách ve znamení pouštění papírových draků. V odpoledních hodinách se sešli děti i dospělí na Střešňákově kopci, kam byli všichni pozváni organizátorem akce, Sborem dobrovolných hasičů Rozsochy. Zde se mohli v průběhu druhého ročníku rozsošské drakiády na vlastní oči přesvědčit, zdali právě ten jejich papírový favorit vyletí nejvýše ze všech, či naopak zůstane potupně na trávníku

Drakiáda se neobejde bez servisu dospěláků

(Pokračování textu…)

Obnova historické památky

Autor spravce, publikováno 21. 11. 2006. Památky.

V souvislosti se slovním obratem „obnova historické památky“ každému s největší pravděpodobností nejprve vyvstane na mysli majestátný středověký hrad nebo katedrála, obehnaná lešením, na kterém pilně pracuje tým odborníků. Málokdo si však uvědomuje, že denně míjíme drobné stavbičky, které jsou natolik samozřejmou součástí našeho okolí, že jsme je téměř přestali vnímat, přestože mnohé z nich mají svou historickou hodnotu a kdykoli se u nich zastavíme, tak z nich můžeme vyčíst něco z minulosti místa ve kterém se nachází nebo se dovědět o lidech, kteří je na tomto místě postavili. Jedná se o zdánlivě obyčejné kříže, Boží muka nebo smírčí kameny, roztroušené po naší Vysočině. Jenom kolem obce Rozsochy lze najít celkem šestnáct křížů a jeden křížový smírčí kámen.

Důvody pro jejich umístění do krajiny měli jejich pořizovatelé různé. Jedni oplakávali ztraceného blízkého člověka, jiní chtěli připomenout ať šťastnou, slavnostní, či tragickou událost nebo tímto způsobem činili pokání, další chtěli umístěním kříže do volné krajiny vyjádřit své poděkování za úspěšné vyřešení významného problému.

(Pokračování textu…)

Co říká studie proveditelnosti bioplynové stanice v Rozsochách?

Autor spravce, publikováno 21. 11. 2006. Obecní úřad.

Obec Rozsochy se vážně zabývá otázkou, zda se stát investorem bioplynové stanice nebo alespoň nějakým způsobem iniciovat její vznik. V souvislosti s rozhodovacím procesem bylo schváleno pořízení studie proveditelnosti, která by sloužila jako kvalifikovaný podklad. V současné době je finální verze této studie na stole a je třeba se rozhodnout jak dál postupovat.

V jednom z předchozích čísel Novinek byli čtenáři informování o tom, co to vlastně bioplynová stanice je a k čemu slouží. V krátkosti lze zopakovat, že se jedná o zařízení, které dokáže přeměnit v průběhu takzvaného fermentačního procesu organické látky, obsažené ve zpracovávaném materiálu, na hořlavý plyn, sloužící jako palivo spalovacímu motoru, který roztáčí generátor elektrické energie. Jinými slovy lze říci, že do bioplynové stanice „dodáme“ prasečí kejdu a další vhodný materiál, který zvyšuje obsah sušiny. Výstupem je potom elektrická energie, teplo a takzvaný fugát, což je plnohodnotné tekuté hnojivo, které nezapáchá.

(Pokračování textu…)

Změna územního plánu obce

Autor spravce, publikováno 21. 11. 2006. Obecní úřad.

Obec Rozsochy má od 31.12.2004 schválenou závaznou územněplánovací dokumentaci. V tomto dokumentu, je stručně řečeno, stanoveno, k jakému účelu lze, či naopak nelze využít pozemky v jednotlivý částech obce. K pořízení územního plánu obec vedla podmínka jeho existence v případě čerpání investičních dotací, možnost získání pozemků pro rodinnou zástavbu a možnost účinně regulovat využití území. Na jeho pořízení byla čerpána dotace, kterou obec obdržela od Kraje Vysočina.

(Pokračování textu…)

Poděkování zastupitelstvu

Autor spravce, publikováno 25. 9. 2006. Obecní úřad.

V říjnu letošního roku proběhnou komunální volby a tím bude uzavřeno čtyřleté období, kdy spravovalo věci veřejné v obci Rozsochy stávající zastupitelstvo. Jestli tak činilo dobře, či špatně, je věcí hodnocení každého občana obce, a je více než jasné, že hodnocení by se našlo spoustu a některá z nich budou protichůdná. Je to z toho důvodu, že jak praví známé rčení: „Není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem všem.“ Důležitou věcí je však to, že všichni členové zastupitelstva na sebe dobrovolně vzali přímou zodpovědnost za naši obec, většina z nich tak učinila na úkor svého volného času, bez nároku na jakoukoliv odměnu a jsem si jist, že nikdo z nich nesledoval své osobní zájmy.

VÁŽENÍ ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSOCHY, ČLENOVÉ VÝBORŮ A KOMISÍ, DOVOLTE MI, ABYCH VÁM TOUTO CESTOU ZCELA UPŘÍMNĚ PODĚKOVAL ZA VAŠI PRÁCI V UPLYNULÉM VOLEBNÍM OBDOBÍ A POPŘÁL VÁM DO BUDOUCNA HODNĚ ZDRAVÍ, OSOBNÍCH ÚSPĚCHŮ A STÁLÝ ZÁJEM O SPRÁVU VEŘEJNÝCH VĚCÍ V NAŠÍ OBCI.

Starosta obce