Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Změna územního plánu obce

Autor spravce, publikováno 21. 11. 2006. Obecní úřad.

Obec Rozsochy má od 31.12.2004 schválenou závaznou územněplánovací dokumentaci. V tomto dokumentu, je stručně řečeno, stanoveno, k jakému účelu lze, či naopak nelze využít pozemky v jednotlivý částech obce. K pořízení územního plánu obec vedla podmínka jeho existence v případě čerpání investičních dotací, možnost získání pozemků pro rodinnou zástavbu a možnost účinně regulovat využití území. Na jeho pořízení byla čerpána dotace, kterou obec obdržela od Kraje Vysočina.

(Pokračování textu…)

Poděkování zastupitelstvu

Autor spravce, publikováno 25. 9. 2006. Obecní úřad.

V říjnu letošního roku proběhnou komunální volby a tím bude uzavřeno čtyřleté období, kdy spravovalo věci veřejné v obci Rozsochy stávající zastupitelstvo. Jestli tak činilo dobře, či špatně, je věcí hodnocení každého občana obce, a je více než jasné, že hodnocení by se našlo spoustu a některá z nich budou protichůdná. Je to z toho důvodu, že jak praví známé rčení: „Není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem všem.“ Důležitou věcí je však to, že všichni členové zastupitelstva na sebe dobrovolně vzali přímou zodpovědnost za naši obec, většina z nich tak učinila na úkor svého volného času, bez nároku na jakoukoliv odměnu a jsem si jist, že nikdo z nich nesledoval své osobní zájmy.

VÁŽENÍ ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSOCHY, ČLENOVÉ VÝBORŮ A KOMISÍ, DOVOLTE MI, ABYCH VÁM TOUTO CESTOU ZCELA UPŘÍMNĚ PODĚKOVAL ZA VAŠI PRÁCI V UPLYNULÉM VOLEBNÍM OBDOBÍ A POPŘÁL VÁM DO BUDOUCNA HODNĚ ZDRAVÍ, OSOBNÍCH ÚSPĚCHŮ A STÁLÝ ZÁJEM O SPRÁVU VEŘEJNÝCH VĚCÍ V NAŠÍ OBCI.

Starosta obce

Tenisový turnaj i pro ty, co to neumí

Autor spravce, publikováno 10. 9. 2006. Sport.

I v letošním roce, tentokrát 9. září, vyhlásili členové organizace TJ Sokol Rozsochy tenisový turnaj pro každého, kdo se rád zasměje při zdravém pohybu a případně už někdy držel v ruce tenisovou raketu, což však nebylo podmínkou.

V době stanovené pro registraci se přihlásilo celkem deset účastníků. Dva pro skupinu nad padesát let, čtyři pro skupinu „A“ a čtyři pro skupinu „B.“ Již výše startovného 40,–Kč, ve kterém bylo zahrnuto i občerstvení, napovídala, že snahou pořadatelů je, aby se mohl přihlásit každý a aby se stal turnaj co nejmasovější, odlehčenou sportovně společenskou akcí. Vzhledem k tomu, že někteří ze soutěžících se před zahájením vlastních klání rozpačitě vyptávali: „jak že se to vlastně počítá,“ bylo jasné, že záměr se částečně naplnil a někteří správně pochopili, že se jedná skutečně o turnaj pro každého. Vzhledem k počtu a někdy i rozdílné úrovni účastníků bylo rozhodnuto, že se bude hrát v rámci skupiny systémem „každý s každým“ a každé utkání proběhne v časovém limitu půl hodiny.

V přátelském duchu a s humorem probíhal turnaj až do odpoledních hodin, kdy proběhlo vyhlášení výsledků, v rámci kterého obdržel cenu úplně každý z účastníků. Vyhrál prostě každý, kdo se zúčastnil, protože den plný pohody, strávený při zdravém pohybu za krásného slunečného dne pod širým nebem je výhrou sám o sobě.

Do nového školního roku s novým vzdělávacím programem

Autor spravce, publikováno 6. 9. 2006. Škola.

Letos to bylo datum 4. září, kdy se rozeznělo prostorami škol první zvonění v tomto školním roce. Ve stejné datum přivítala své žáky i Základní škola Rozsochy, a letošní rok bude pro ni výjimečný tím, že bude zavádět do praxe nový vlastní vzdělávací program školy.

Přestože se budova, ve které se základní škola nachází začala stavět již v roce 1884, jedná se o velmi zachovalý a pěkný objekt, který je důstojným místem pro vzdělávání dětí. Škola nabízí veškeré vybavení, které je možno vidět ve velkých školách. Najdete zde tři třídy s novými lavicemi a židlemi, které jsou kromě standardních názorných pomůcek vybaveny několika počítači, které můžou děti využívat mimo vyučování, kromě toho je zde speciální počítačová učebna s připojením k internetu, zázemí pro učitele a ve spodním patře si lze protáhnout tělo v dobře vybavené tělocvičně.

(Pokračování textu…)

Výstava fotografií

Autor spravce, publikováno 25. 8. 2006. Události, Výstavy.

U příležitosti slavnosti svěcení zvonu a žehnání symbolům obce a SDH Rozsochy, byla v Orlovně v Rozsochách otevřena výstava historických i současných fotografií ze života obce a farnosti Rozsochy.

V hlavním sále Orlovny si mohli lidé prohlédnout více než tisícovku fotografií, dokumentujících dění v obci a farnosti. Fotografie zachytily kapličky, kostel sv. Bartoloměje v době větších oprav, malby v interiéru, korouhvičky, kněžská a ministrantská roucha, figurky betlémů, dokonce i „živý“ betlém, barokní sochy před kostelem, záběry ze slavností Božího těla, portréty varhaníků, kněží, zpěváků pašijí, fotografie slavné místní dechovky, záběry z mnoha divadelních představení místních ochotníků, několik ročníků rekrutů, vítání občánků, setkání rodáků a mnoho dalších zajímavých témat.

(Pokračování textu…)

Vzácná návštěva při slavnosti v Rozsochách

Autor spravce, publikováno 22. 8. 2006. Kostel, Slavnosti.

Velkým svátkem se stal pro obec Rozsochy letošní 19. srpen. Důvodů pro slavnostní náladu bylo několik. V tento den byl posvěcen nový zvon s názvem GLORIA DEI, dále bylo požehnáno novému obecnímu praporu a znaku, a praporu Sboru dobrovolných hasičů Rozsochy a v souvislosti se slavností obec zažila vzácnou návštěvu Jeho Excelence, otce arcibiskupa Karla Otčenáška.

Přesto, že zahájení slavnosti bylo vyhlášeno na čtrnáct hodin třicet minut, začali se místní i přespolní scházet již před čtrnáctou, aby si mohli v klidu prohlédnout vystavený zvon a obecní a hasičské symboly, u kterých drželi čestnou stráž místní i přespolní hasiči a starosta obce. O půl třetí byl prostor mezi školou a kostelem sv. Bartoloměje zaplněn davem několika set místních i přespolních hostů, kteří očekávali příchod otce arcibiskupa. Mezi hosty, kteří přijali pozvání, nechyběl senátor Ing. Josef Novotný, radní kraje Vysočina Jaroslav Hulák, pozvání přijala také starostka obce Rožné Eva Sýkorová a starosta obce Zvole Mojmír Starý.

(Pokračování textu…)

V severní věži kostela sv. Bartoloměje budou opět všechny čtyři zvony

Autor spravce, publikováno 20. 4. 2006. Kostel, Obecní úřad.

Sobota 19. srpna bude významným dnem pro každého, kdo má nějaký vztah ke kostelu sv. Bartoloměje v Rozsochách. V tento den totiž proběhne slavnostní posvěcení nového zvonu, který doplní poslední prázdné místo ve věži kostela, ponechané doposud po II. světové válce.

Tehdy byly všechny čtyři zvony ze severní věže bez náhrady zabaveny pro válečné účely hitlerovskými okupanty a přestože se do současné doby podařilo díky obětavosti farníků nahradit tři z nich novými, jedno místo ve věži zůstalo do dnešních dnů prázdné. Posvěcení posledního, čtvrtého zvonu bude sváteční událostí, jejíž slavnostní atmosféru bezpochyby ještě umocní přítomnost arcibiskupa ThLic. Karla Otčenáška, který přislíbil, že slavnostní obřad osobně vykoná.

(Pokračování textu…)

Obec Rozsochy má od 7. dubna 2006 udělen znak a prapor

Autor spravce, publikováno 8. 4. 2006. Obecní úřad, Události.

V pátek 7. dubna byl slavnostně předán v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR starostovi obce předsedou Poslanecké sněmovny Lubomírem Zaorálkem dekret o udělení znaku a vlajky obci Rozsochy. Znak představuje ve zlato modře polceném štítě vpravo polovina černé zubří hlavy, vycházející z dělící čáry, se zlatou houžví v nozdrách s červeným jazykem, vlevo procesní kříž, vyrůstající ze srdce a provázený po stranách liliemi, vše zlaté.

List praporu tvoří dvě pole, žerďové žluté a vlající modré. V žerďovém poli z dělící čáry polovina černé zubří hlavy se žlutou houžví v nozdrách a červeným jazykem, ve vlajícím poli procesní kříž, vyrůstající ze srdce a provázený po stranách dvěma liliemi, vše žluté. Poměr šířky a k délce je 2:3.

Rozsochy jsou poprvé písemně zmiňovány v souvislosti s farním kostelem v roce 1285, kdy patřily k bystřickému panství, jež náleželo Pernštejnům rodu černé zubří hlavy. Ve století šestnáctém náležely k Doubravníku. Tato minulost je v navrženém znaku vyjádřena jednak poloviční zubří hlavou a také procesním křížem, který je částí znaku Doubravníka.

(Pokračování textu…)

Slavnostní požehnání novým obecním symbolům a praporu Sboru dobrovolných hasičů Rozsochy

Autor spravce, publikováno 4. 4. 2006. Obecní úřad, Slavnosti.

Dne 7. dubna 2006 byl udělen obci Rozsochy předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky znak a prapor. Jak už bývá dobrým zvykem, poté, co jsou obecní symboly zhotoveny pro slavnostní účely, je jim obřadně požehnáno.

V Rozsochách tento slavnostní akt proběhne 19. srpna při příležitosti posvěcení nového zvonu kostela sv. Bartoloměje. Současně s obecními symboly bude požehnáno i nově zhotovenému praporu Sboru dobrovolných hasičů Rozsochy. Slavnostní akt požehnání novým praporům a znaku bude proveden za přítomnosti arcibiskupa ThLic. Msgre Karla Otčenáška a svoji účast na tomto slavnostním obřadu přislíbil i tvůrce našich obecních symbolů plk.v.v. Jiří Louda, PhDr.h.c. z Olomouce, který je mimo jiné i autorem současné podoby našeho státního znaku.

Zhotovení slavnostního praporu a znaku obce Rozsochy bylo po zvážení několika nabídek zadáno firmě Zdena Vítová z Hradce Králové, která se vyšíváním obecních symbolů i symbolů jiných organizací zabývá od roku 1990.

Starosta a účetní obce s novým rozsošským praporem