Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Obec Rozsochy z dronu

Obnova historické památky

V souvislosti se slovním obratem „obnova historické památky“ každému s největší pravděpodobností nejprve vyvstane na mysli majestátný středověký hrad nebo katedrála, obehnaná lešením, na kterém pilně pracuje tým odborníků. Málokdo si však uvědomuje, že denně míjíme drobné stavbičky, které jsou natolik samozřejmou součástí našeho okolí, že jsme je téměř přestali vnímat, přestože mnohé z nich mají svou historickou hodnotu a kdykoli se u nich zastavíme, tak z nich můžeme vyčíst něco z minulosti místa ve kterém se nachází nebo se dovědět o lidech, kteří je na tomto místě postavili. Jedná se o zdánlivě obyčejné kříže, Boží muka nebo smírčí kameny, roztroušené po naší Vysočině. Jenom kolem obce Rozsochy lze najít celkem šestnáct křížů a jeden křížový smírčí kámen.

Důvody pro jejich umístění do krajiny měli jejich pořizovatelé různé. Jedni oplakávali ztraceného blízkého člověka, jiní chtěli připomenout ať šťastnou, slavnostní, či tragickou událost nebo tímto způsobem činili pokání, další chtěli umístěním kříže do volné krajiny vyjádřit své poděkování za úspěšné vyřešení významného problému.

(Pokračování textu…)

Co říká studie proveditelnosti bioplynové stanice v Rozsochách?

Obec Rozsochy se vážně zabývá otázkou, zda se stát investorem bioplynové stanice nebo alespoň nějakým způsobem iniciovat její vznik. V souvislosti s rozhodovacím procesem bylo schváleno pořízení studie proveditelnosti, která by sloužila jako kvalifikovaný podklad. V současné době je finální verze této studie na stole a je třeba se rozhodnout jak dál postupovat.

V jednom z předchozích čísel Novinek byli čtenáři informování o tom, co to vlastně bioplynová stanice je a k čemu slouží. V krátkosti lze zopakovat, že se jedná o zařízení, které dokáže přeměnit v průběhu takzvaného fermentačního procesu organické látky, obsažené ve zpracovávaném materiálu, na hořlavý plyn, sloužící jako palivo spalovacímu motoru, který roztáčí generátor elektrické energie. Jinými slovy lze říci, že do bioplynové stanice „dodáme“ prasečí kejdu a další vhodný materiál, který zvyšuje obsah sušiny. Výstupem je potom elektrická energie, teplo a takzvaný fugát, což je plnohodnotné tekuté hnojivo, které nezapáchá.

(Pokračování textu…)

Změna územního plánu obce

Obec Rozsochy má od 31.12.2004 schválenou závaznou územněplánovací dokumentaci. V tomto dokumentu, je stručně řečeno, stanoveno, k jakému účelu lze, či naopak nelze využít pozemky v jednotlivý částech obce. K pořízení územního plánu obec vedla podmínka jeho existence v případě čerpání investičních dotací, možnost získání pozemků pro rodinnou zástavbu a možnost účinně regulovat využití území. Na jeho pořízení byla čerpána dotace, kterou obec obdržela od Kraje Vysočina.

(Pokračování textu…)

Poděkování zastupitelstvu

V říjnu letošního roku proběhnou komunální volby a tím bude uzavřeno čtyřleté období, kdy spravovalo věci veřejné v obci Rozsochy stávající zastupitelstvo. Jestli tak činilo dobře, či špatně, je věcí hodnocení každého občana obce, a je více než jasné, že hodnocení by se našlo spoustu a některá z nich budou protichůdná. Je to z toho důvodu, že jak praví známé rčení: „Není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem všem.“ Důležitou věcí je však to, že všichni členové zastupitelstva na sebe dobrovolně vzali přímou zodpovědnost za naši obec, většina z nich tak učinila na úkor svého volného času, bez nároku na jakoukoliv odměnu a jsem si jist, že nikdo z nich nesledoval své osobní zájmy.

VÁŽENÍ ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSOCHY, ČLENOVÉ VÝBORŮ A KOMISÍ, DOVOLTE MI, ABYCH VÁM TOUTO CESTOU ZCELA UPŘÍMNĚ PODĚKOVAL ZA VAŠI PRÁCI V UPLYNULÉM VOLEBNÍM OBDOBÍ A POPŘÁL VÁM DO BUDOUCNA HODNĚ ZDRAVÍ, OSOBNÍCH ÚSPĚCHŮ A STÁLÝ ZÁJEM O SPRÁVU VEŘEJNÝCH VĚCÍ V NAŠÍ OBCI.

Starosta obce

Tenisový turnaj i pro ty, co to neumí

I v letošním roce, tentokrát 9. září, vyhlásili členové organizace TJ Sokol Rozsochy tenisový turnaj pro každého, kdo se rád zasměje při zdravém pohybu a případně už někdy držel v ruce tenisovou raketu, což však nebylo podmínkou.

V době stanovené pro registraci se přihlásilo celkem deset účastníků. Dva pro skupinu nad padesát let, čtyři pro skupinu „A“ a čtyři pro skupinu „B.“ Již výše startovného 40,–Kč, ve kterém bylo zahrnuto i občerstvení, napovídala, že snahou pořadatelů je, aby se mohl přihlásit každý a aby se stal turnaj co nejmasovější, odlehčenou sportovně společenskou akcí. Vzhledem k tomu, že někteří ze soutěžících se před zahájením vlastních klání rozpačitě vyptávali: „jak že se to vlastně počítá,“ bylo jasné, že záměr se částečně naplnil a někteří správně pochopili, že se jedná skutečně o turnaj pro každého. Vzhledem k počtu a někdy i rozdílné úrovni účastníků bylo rozhodnuto, že se bude hrát v rámci skupiny systémem „každý s každým“ a každé utkání proběhne v časovém limitu půl hodiny.

V přátelském duchu a s humorem probíhal turnaj až do odpoledních hodin, kdy proběhlo vyhlášení výsledků, v rámci kterého obdržel cenu úplně každý z účastníků. Vyhrál prostě každý, kdo se zúčastnil, protože den plný pohody, strávený při zdravém pohybu za krásného slunečného dne pod širým nebem je výhrou sám o sobě.

Do nového školního roku s novým vzdělávacím programem

Letos to bylo datum 4. září, kdy se rozeznělo prostorami škol první zvonění v tomto školním roce. Ve stejné datum přivítala své žáky i Základní škola Rozsochy, a letošní rok bude pro ni výjimečný tím, že bude zavádět do praxe nový vlastní vzdělávací program školy.

Přestože se budova, ve které se základní škola nachází začala stavět již v roce 1884, jedná se o velmi zachovalý a pěkný objekt, který je důstojným místem pro vzdělávání dětí. Škola nabízí veškeré vybavení, které je možno vidět ve velkých školách. Najdete zde tři třídy s novými lavicemi a židlemi, které jsou kromě standardních názorných pomůcek vybaveny několika počítači, které můžou děti využívat mimo vyučování, kromě toho je zde speciální počítačová učebna s připojením k internetu, zázemí pro učitele a ve spodním patře si lze protáhnout tělo v dobře vybavené tělocvičně.

(Pokračování textu…)

Výstava fotografií

U příležitosti slavnosti svěcení zvonu a žehnání symbolům obce a SDH Rozsochy, byla v Orlovně v Rozsochách otevřena výstava historických i současných fotografií ze života obce a farnosti Rozsochy.

V hlavním sále Orlovny si mohli lidé prohlédnout více než tisícovku fotografií, dokumentujících dění v obci a farnosti. Fotografie zachytily kapličky, kostel sv. Bartoloměje v době větších oprav, malby v interiéru, korouhvičky, kněžská a ministrantská roucha, figurky betlémů, dokonce i „živý“ betlém, barokní sochy před kostelem, záběry ze slavností Božího těla, portréty varhaníků, kněží, zpěváků pašijí, fotografie slavné místní dechovky, záběry z mnoha divadelních představení místních ochotníků, několik ročníků rekrutů, vítání občánků, setkání rodáků a mnoho dalších zajímavých témat.

(Pokračování textu…)

Vzácná návštěva při slavnosti v Rozsochách

Velkým svátkem se stal pro obec Rozsochy letošní 19. srpen. Důvodů pro slavnostní náladu bylo několik. V tento den byl posvěcen nový zvon s názvem GLORIA DEI, dále bylo požehnáno novému obecnímu praporu a znaku, a praporu Sboru dobrovolných hasičů Rozsochy a v souvislosti se slavností obec zažila vzácnou návštěvu Jeho Excelence, otce arcibiskupa Karla Otčenáška.

Přesto, že zahájení slavnosti bylo vyhlášeno na čtrnáct hodin třicet minut, začali se místní i přespolní scházet již před čtrnáctou, aby si mohli v klidu prohlédnout vystavený zvon a obecní a hasičské symboly, u kterých drželi čestnou stráž místní i přespolní hasiči a starosta obce. O půl třetí byl prostor mezi školou a kostelem sv. Bartoloměje zaplněn davem několika set místních i přespolních hostů, kteří očekávali příchod otce arcibiskupa. Mezi hosty, kteří přijali pozvání, nechyběl senátor Ing. Josef Novotný, radní kraje Vysočina Jaroslav Hulák, pozvání přijala také starostka obce Rožné Eva Sýkorová a starosta obce Zvole Mojmír Starý.

(Pokračování textu…)

V severní věži kostela sv. Bartoloměje budou opět všechny čtyři zvony

Sobota 19. srpna bude významným dnem pro každého, kdo má nějaký vztah ke kostelu sv. Bartoloměje v Rozsochách. V tento den totiž proběhne slavnostní posvěcení nového zvonu, který doplní poslední prázdné místo ve věži kostela, ponechané doposud po II. světové válce.

Tehdy byly všechny čtyři zvony ze severní věže bez náhrady zabaveny pro válečné účely hitlerovskými okupanty a přestože se do současné doby podařilo díky obětavosti farníků nahradit tři z nich novými, jedno místo ve věži zůstalo do dnešních dnů prázdné. Posvěcení posledního, čtvrtého zvonu bude sváteční událostí, jejíž slavnostní atmosféru bezpochyby ještě umocní přítomnost arcibiskupa ThLic. Karla Otčenáška, který přislíbil, že slavnostní obřad osobně vykoná.

(Pokračování textu…)