Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Volby do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR

Autor Josef Smolka, publikováno 4. 10. 2014. Aktuality.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají společně s volbami do zastupitelstev obcí, a to ve dvou dnech, kterými jsou pátek 10. října a sobota 11. října 2014. První den voleb začíná hlasování ve 14:00 hod. a končí ve 22:00 hod., druhý den voleb hlasování začíná v 8:00 hod. a končí ve 14:00 hod.

Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů dle místa trvalého pobytu, volit mohou:

– ve volebním okrsku č. 1 – Rozsochy, Blažejovice, Vojetín

– ve volebním okrsku č. 2 – Albrechtice

– ve volebním okrsku č. 3 – Kundratice.

Volič hlasuje osobně, po příchodu do volební místnosti prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky a to platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.

Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
(Podrobný postup hlasování je popsán níže).

Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, v prvním kole voleb do Senátu Parlamentu České republiky nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, bude se konat druhé kolo voleb, a to ve dnech 17. a 18. října 2014. Hlasování probíhá ve stejném čase jako při konání prvního kola voleb, tj. v pátek 17. října 2014 od 14:00 hod.do 22:00 hod. a v sobotu 18. října 2014 od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Volby do ZO:

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:

  • Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. (Rozsochy – 15 členů ZO)

Pozn.: Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.

  • Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

Pozn.: Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku – Rozsochy – 15 členů . Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

  • Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranudále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do šedé úřední obálky, určené pro volby do zastupitelstev obcí.

 

Volby do Senátu:

Volič hlasuje tak, že v prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků vloží do žluté úřední obálky jeden hlasovací lístek (tento hlasovací lístek se nijak neupravuje) a úřední obálku vloží do hlasovací schránky.
Hlas voliče je neplatný:

  • není-li hlasovací lístek na předepsaném tiskopise;
  • je-li hlasovací lístek přetržený;
  • jestliže hlasovací lístek není vložený do úřední obálky;
  • je-li v úřední obálce vloženo více hlasovacích lístků.

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.