Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Investiční plány obce

Autor Josef Smolka, publikováno 21. 3. 2013. Hospodaření.

Jistě mi dáte za pravdu, že bez plánování se neobejde snad žádná lidská bytost. Dokonce i ten, kdo už rezignoval na veškeré aktivity si naplánuje alespoň to, že se po obědě natáhne nebo si večer zajde na pivo. Plánování zkrátka provází lidstvo od jeho počátku a těžko se mu kdy někdo z lidí vyhne. Pro obce je dokonce plánování povinné. Je to naprosto přirozené a nezbytné. Každá obec by měla vědět kam a jakým způsobem se chce ve svém rozvoji a vývoji dostat.

K plánování obci slouží hned několik nástrojů. Ten úplně nejzákladnější je tzv. rozpočtový výhled, ve kterém si je každá obec povinna naplánovat s výhledem na 3 roky za co a kolik utratí finančních prostředků. Dalším nástrojem plánování je územní plán obce. Ten slouží k tomu, aby si obec naplánovala, kde jakým způsobem by se měla rozvíjet zástavba a jak by se mělo utvářet a využívat území obce. Mezi nepovinné, ale velmi užitečné nástroje plánování patří také program rozvoje vesnice. Ten hodnotí takzvané silné a slabé stránky obce a plánuje jakým způsobem by se měly v obci rozvíjet různé oblasti, ať už jde o zástavbu, kulturu, dopravu, památky nebo životní prostředí. Nedílnou součástí tohoto dokumentu je i výčet konkrétních záměrů.

Tím nejpřesnějším a nejaktuálnějším nástrojem plánování je pochopitelně aktuální rozpočet obce. V naší obci jej zastupitelstvo schvaluje začátkem každého předmětného roku. Kromě takzvaných mandatorních výdajů, což jsou náklady, bez nichž by obec nemohla plnit své základní funkce, jako je například provádění údržby, chod obecních budov, veřejné osvětlení, chod kanceláře, provoz škol a podobně, každý rozpočet obsahuje i výčet konkrétních investic. Do těch patří nákupy zařízení nad 40 tis Kč, stavby nebo vylepšení stávajících staveb, které už existují. Dále si obec čas od času pořizuje i takzvaný nehmotný investiční majetek. To jsou například projektové dokumentace nebo už zmíněný územní plán.

V pondělí 11. března naše zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2013. Pokud jde o investice, tak jsou naši zastupitelé limitováni jednak územním plánem, ale především finančními prostředky. Žijeme v době, kdy lze financování určitých záměrů, které jsou nad možnosti obecního rozpočtu, řešit pomocí různých dotačních titulů, kterých je poměrně velké množství a každý je vhodný pro něco jiného. Navíc takzvaná výzva, tedy období, kdy je možno podat poměrně složitou žádost o dotaci není celoroční záležitostí, ale probíhá zpravidla v období jednoho nebo dvou měsíců a mimoto není přidělení dotace nárokovou záležitostí. No a potom si něco plánujte. Vlastně plánovat můžete. Druhá věc je, jak vše nakonec dopadne.

V rámci letošního rozpočtu zastupitelstvo schválilo realizaci dokončení úprav návsi u prodejny Jednoty. Součástí projektu je rekonstrukce vodovodu pod asfaltovou místní komunikací od prodejny po budovu hotelu č.p. 51, včetně odbočky na krajskou silnici III/3853 a pak bude pochopitelně následovat plošná oprava položením nového povrchu této komunikace. Dále by mělo dojít k rekonstrukci opěrné zdi mezi místní komunikací a zpevněnou plochou u prodejny, včetně nového odvodnění komunikace a provedení nové dlažby prostoru u prodejny, stejné konstrukce, jako je část nové plochy, naproti, pod lipami. Celková rozpočtová cena je přes dva miliony, dotace by měla činit 85%. Důležitým argumentem pro naplánování realizace této akce byla právě ona vyhlášená výzva z Regionálního operačního programu, díky které by bylo možné tuto stavbu realizovat za 15% celkové ceny.

V loňském roce obec Rozsochy odkoupila od společnosti AGRO       Rozsochy starý zemědělský areál v Albrechticích, s tím, že po provedení změny v územním plánu obce vznikne na tomto území cca 13 stavebních míst pro rodinnou zástavbu. Cena zemědělských budov byla nakonec dohodnuta na 600 tis Kč, s tím, že budovu seníku si zemědělská společnost ponechala a z areálu jej ještě letos na vlastní náklady přestěhuje. V letošním roce byly od soukromých vlastníků odkoupeny i pozemky pod budovami a  zemědělské budovy by měly být z větší části rozebrány svépomocí, pracovníky obce. Betony a pevné zdivo bude následně rozdrceno a použito jako základ pro zpevněné plochy plánované lokality rodinné zástavby. Na likvidaci starých zemědělských staveb je letos naplánováno 400 tis Kč. Záměr navazuje na plánovaný nový kanalizační řad z Albrechtic, na který by se měla nová lokalita připojit a který je součástí projektu dokončení kanalizace.

Dokončení kanalizace je částečně v plánu už v letošním roce. Stavba řeší připojení Albrechtic, Blažejovic a zbývající části Rozsoch – „palírny“ na stávající čističku odpadních vod. Celkové náklady této stavby se pohybují okolo 18 mil. Kč, z toho letos cca 9 mil. V současné době se prověřuje výzva Ministerstva zemědělství ČR, kde je možné získat až 70% dotaci. Vzhledem k tomu, že finanční objemy stavby převyšují možnosti našeho obecního rozpočtu, bude realizace této stavby přímo záviset na úspěchu při podání žádosti o dotaci.

Drobnější, ale nezbytnou a užitečnou akcí bude výměna 24 osvětlovacích těles veřejného osvětlení v Blažejovicích a Rozsochách, za úsporné LED osvětlení. Celkové náklady by se měly pohybovat okolo 270 tis. Kč a v souvislosti s tímto projektem je zažádáno o dotaci na Program obnovy venkova Vysočiny.

Přesto, že situace s financováním obecních investic je velmi složitá a mnohdy si dokonce vyžaduje využití služeb specialistů, je snahou obce, vytvořit co možná nejpříznivější podmínky pro váš život. Občas se bohužel stává, že někteří občané záměry a technická řešení špatně chápou, neboť nemůžou znát všechny velmi složité okolnosti, které určují technické provedení nebo časování projektů. Je velmi dobré, ba dokonce nezbytné o rozvoji obce diskutovat, neboť lidové rčení, které praví, že více hlav víc ví, je nepochybně pravdivé. Na druhé straně je však nutné připustit, že konečné slovo by měl mít vždy ten, kdo nese za projekt zodpovědnost.

A přátelé. Nezapomeňte na to, že chodníky, silnice, budovy a návsi jsou jen část vašeho životního prostředí. Tou mnohem důležitější částí životního prostředí jste si navzájem vy samotní, jeden druhému. Tak ať se vám v Rozsochách vždy líbí.

 

                                                                                  Augustin Holý

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.