Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Nový územní plán obce

Autor Josef Smolka, publikováno 30. 5. 2012. Obecní úřad.

Územní plán je jedním ze základních dlouhodobých plánovacích dokumentů obce. Jeho prostřednictvím je dáno, k jakému účelu bude, či nebude moci být v budoucnu ta, či ona část území využita. Velkému dopadu územního plánu na budoucnost území obce odpovídá i způsob, jakým je pořizován a schvalován a odpovídající pozornost, která je jeho tvorbě a schvalování věnována ze strany obce a dotčených orgánů státní správy. Procesu tvorby a schvalování územního plánu by se však měli účastnit i vlastníci pozemků, občané a podnikatelské subjekty na daném území.

            Proč vlastně pořizovat nový územní plán, když už jej máme jednou pořízený? Tak tahle logická otázka by měla ihned napadnout každého čtenáře tohoto článku. Vzhledem k tomu, že stejně, jako každý rozvojový dokument, je i územní plán obce „živým“ dokumentem, který by měl reagovat na změny v potřebách rozvoje daného území, tak je nezbytné jej pravidelně aktualizovat. Standardně se však nepořizuje celý nový územní plán, ale provádí se pouze změny jeho částí, které bylo nutné aktualizovat. K pořízení nového územního plánu celého území obce nás nutí zákon  č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Ten stanovuje všem obcím, které si pořídily územní plán před rokem 2006 povinnost, pořídit jej do roku 2015 nový, v technickém provedení odpovídajícím novým předpisům.

Jak už bylo uvedeno, proces tvorby územního plánu obce by měl být věcí všech subjektů, které na jejím území žijí, pracují nebo zde mají něco ve správě. Každý má právo podat na příslušné obci podněty ke změnám, které pak mohou být zapracovány do návrhu zadání pro vypracování jeho technické dokumentace. O tom, zda je, či není daný podnět pro území obce přínosem, a zda bude, či nebude zařazen do zadání pro jeho zpracování, rozhoduje zastupitelstvo obce. Podle schváleného zadání je vypracován návrh nového územního plánu. Ten je předložen celé řadě dotčených orgánů státní správy, které k němu sdělí svá stanoviska, musí být veřejně projednán a nakonec je předložen ke schválení krajskému úřadu. Finální verzi územního plánu schválí zastupitelstvo obce, které k němu vydá obecně závaznou vyhlášku.

            Pořízení územního plánu je věcí finančně nákladnou a obec Rozsochy hodlá využít možnosti dotace z Kraje Vysočina. Z důvodu dodržení krajem stanovených termínů je třeba mít do konce září projednané zadání územního plánu, do kterého chce obec zahrnout všechny přínosné podněty osob, majících k danému území nějaký vztah. Máte-li k území obce Rozsochy reálné a racionální podněty, či připomínky,  které by měly být zapracovány do zadání nového územního plánu, předejte je, prosím, co nejdříve v kanceláři Obecního úřadu Rozsochy. Formulář pro jejich podání je k dispozici v kanceláři OÚ Rozsochy nebo na https://www.rozsochy.cz/podani-a-formulare

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.