Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

DHL – propozice 2015

Požární útok  – Dětská hasičská liga

 

 

Počet členů družstva

–         6 dle organizačního zařazení ve věku 6-15 let.

–   V případě startu 2 a více družstev z 1 SDH, je možné umožnit start 2 členům za další    družstvo ve kterém nesmí být na stejném postu jako v případě svého prvního startu. Každý člen může v rámci jednoho závodu nastoupit maximálně za 2 družstva.

–         Strojník musí být odborně způsobilý k obsluze požárního čerpadla a  může absolvovat neomezené množství startů v průběhu 1 závodu.

–         velitel a strojník musí být starší 18 let

Ústroj členů družstva

–         soutěžní stejnokroj s dlouhými rukávy a nohavicemi, sportovní obuv bez ocelových, nebo šroubovacích hrotů, přilba. Takto musí být ustrojen každý člen družstva, jak při zahájení, tak i po dokončení discipliny.

–         Opasek musí mít min. č.1 a 5;

–         V případě ztráty části výstroje v průběhu útoku musí závodník nejprve uvést výstroj do požadovaného stavu a teprve pak pokračovat v plnění svých úkolů.

 

 

Nářadí pro provedení požárního útoku musí odpovídat těmto směrnicím:

4 ks hadice C průměr 52 milimetrů, délka 10 +/- 0,5metru

2 ks hadice B průměr 75 milimetrů, délka 10 +/- 0,5metru

2 ks sací požární hadice průměr 110 milimetrů, délka 2,5 +/- 0,1 metrů

4 ks klíč na spojky

2 ks proudnice C, sací koš, ventilové lanko

1ks přetlakový ventil – zajistí okrsek Dolní Rožínka

Během soutěže může být provedena kontrola měření hadic.

 

Provedení discipliny :

 

Velitel nesmí manuálně pomáhat při plnění disciplíny s výjimkou zranění některého člena družstva, kdy plní úkoly za zraněného člena družstva.

 

Členové družstva zásadně chodí po levé straně hadic Hadice dopravního vedení se může překročit na pravou stranu při tvoření druhého proudu těsně u rozdělovače čísly 5 a 6. Požární útok se provádí ze základny dle nákresu za použití vody na terče pro prvý a druhý proud, který musí jednotlivé proudy / každý svůj / srazit. Po sražení obou terčů se zastavuje čas.

Vodní zdroj : přírodní nebo nádrž – podmínkou je však pro nasátí do PS musí být použito vývěvy. / tj. strojník musí sát zapnutím vývěvy /. Při tvoření dopravního a útočných proudů musí být hadice rozvinuty a rozloženy, nesmí se táhnout ze základny nebo z přípravného postavení./

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybavení čísel na základně je následující.

 

Strojník – klíč na spojky je u PS

Č.1 2 hadice C a proudnici C

Č.2 1 hadice B

Č.3 1 hadici B rozdělovač a klíč na spojky

Č.4 sací koš, ventilové lanko je svinuté do klubka

Č.5 2 hadice C, proudnice C, klíč na spojky

Č.6 klíč na spojky

 

Po připravení nářadí na základně nastoupí jednotliví členové družstva dle svého organizačního zařazení za nářadí / viz nákres / strojník před nástupem družstva nasadí přetlakový ventil a nastartuje stroj / uzavřené výtlačné kohouty, víčko je našroubováno na sacím hrdle /. Velitel družstva, který stojí dva kroky před základnou nahlásí připravenost družstva k provedení útoku startérovi a ten provádí start:

Družstvo pozor! K požárnímu útoku VPŘED !       – v případě použití startovací pistole                     nahrazuje povel VPŘED výstřel pistole.

–         V případě použití startovací sirény nahrazuje povel  VPŘED  zvuk sirény.

 

Na tento povel se všechna čísla vyzbrojí nářadím a provedou útok dle těchto směrnic.

 

 

Velitel sleduje činnost jednotlivých členů družstva a může upozornit toho člena družstva,      který neprovádí svoji činnost v souladu se směrnicemi.  Může přidržet savici  s košem při sání.

.

Podmínky provedení přívodního vedení :

přívodní vedení tvoří čísla 4,5,6, strojník. Sací hadice jsou číslovány od stroje tj. první u stroje a druhá u vodního zdroje.

 

Strojník po startu vydá povel k utvoření přívodního vedení  /zvolá dvě savice/, jde ke stroji, kde si odšroubuje víčko sacího hrdla a připojí na hrdlo přetlakového ventilu hadici B. Po spojení obou sacích hadic a připojení přívodního vedení čísly 5 a 6 dotáhne sací vedení, za použití klíče ke stroji. Klíč odloží a vydá povel  „VODA“. Po vhození přívodního vedení do vodního zdroje provádí sání pomocí vývěvy. Odpovídá zvednutím ruky na signalizaci  č. 3 o vodu a teprve potom otevírá výtlačný ventil !

Číslo 6 spolu s číslem 5 společně roznesou sací hadice od stroje k vodnímu zdroji  Po splnění tohoto úkolu  provedou čísla 5 a 6 společně, našroubování koše, spojení obou sacích hadic a našroubování přívodního vedení ke stroji . Po vydaném povelu „VODA“ strojníkem, vhodí čísla 4;5;6 společně přívodní vedení do vodního zdroje a to tak, že u sacího koše stojí číslo 4. Čísla 6 a 5. Použití klíčů pro spojování sacího potrubí je na uvážení soutěžících, v případě jejich použití je nutné po utvoření přívodního vedení a jeho vhození do vodního zdroje odložit klíče opět na základně.

 

 

 

 

Číslo 4 odnese ze základny sací koš, ventilové lanko na předpokládaný konec rozložení sacích hadic. Po našroubování koše na sací hadici, připojí karabinou ventilové lanko na klapku koše a lanko rozvine do úrovně stroje. Poté přejde k vodnímu zdroji a přidržuje sací  hadici.

 

Podmínky tvoření dopravního vedení :

Dopravní vedení provádí čísla 2 a 3.

 

Číslo 3 se vyzbrojí hadicí B, rozdělovačem a klíčem na hadice. Rozvine první hadici B od výtlačného ventilu + přetlakového ventilu stroje /na přetlakový ventil ji připojí strojník, kterému předá půl-spojku do ruky, strojník je při jejím přebírání v bezprostřední blízkosti základny, nebo na ní/. Dále hadici rozloží a společně s číslem 2 spojí první hadici s druhou. Po rozložení druhé hadice B číslem 2 hadici napojí na rozdělovač a signalizuje zvednutím ruky a zvoláním, strojníkovi o vodu. Dále připojuje půl-spojky útočných proudů,  na rozdělovač. Půl-spojky od č.1 a 5 přebírá z ruky do ruky – může je po převzetí odložit vedle rozdělovače  a na rozdělovač je napojuje až po připojení dopravního vedení.

Odpovídá jednotlivým proudům zvednutím ruky ROZUMÍM a teprve tehdy otevře příslušný ventil rozdělovače.

 

Číslo 2 se vyzbrojí hadicí B, hadici rozvine od konce prvé /rozložené hadice / kde ji společně s číslem 3 spojí s první rozloženou hadicí a hadici rozloží. a provádí spolu s číslem 1 první proud.

Podmínky tvoření útočných proudů :

Číslo 1 se vyzbrojí dvěmi hadicemi C a proudnicí C. Od levého hrdla rozdělovače, rozvine prvou hadici C. Půlspojku předá do ruky č.3. Nemusí čekat na připojení půlspojky k rozdělovači. Po rozložení prvé hadice rozvine a rozloží druhou hadici C a hadice spojí. Spoj se provádí za čarou znázorňující vzdálenost plně rozvinuté hadice od rozdělovače.

Po připojení proudnice žádá o vodu – při nástřiku na terč nesmí překročit linii výstřiku.

Číslo  2 jde za číslem 1 rovná hadice a zaujme za číslem 1 útočné postavení.

Číslo 5 po vhození přívodního vedení do vodního zdroje se vyzbrojí dvěma hadicemi C a proudnicí C, jde po levé straně dopravního vedení směrem k rozdělovači, za číslem 3 přejde na druhou stranu dopravního vedení a zde před pravým hrdlem rozdělovače rozvine první hadici C. Půl-spojku předá do ruky č.3 a hadici rozloží – nemusí čekat na připojení půl-spojky k rozdělovači Po rozložení prvé hadice, rozvine a rozloží druhou hadici C a hadice spojí. Spoj se provádí za čarou znázorňující vzdálenost plně rozvinuté hadice od rozdělovače.

Po připojení proudnice žádá o vodu – při nástřiku na terč nesmí překročit linii výstřiku.

Číslo 6 po vhození přívodního vedení do vodního zdroje jde po levé straně dopravního vedení směrem k rozdělovači, za číslem 3 přejde na druhou stranu dopravního vedení a jde za číslem 5, rovná hadice a zaujme za číslem 5 útočné postavení.

 

Útok je ukončen shozením terčů příslušným proudem. Po ukončení požárního útoku se hlášení nepodává. Dbát na pořadovou přípravu, nástup při zahájení.

 

 

 

 

 

Kontrola spojů požárního vedení:

U každého spoje dopravního a útočného vedení provedou stanovení komisaři kontrolu pevnosti spojů. V případě nedostatečného dotáhnutí již sestaveného spoje, provedou nápravu pouze dotažením daného spoje. Na čáře výstřiku jsou  připraveni komisaři u každého proudu k poskytnutí pomoci číslům 1 a 5, v případě nebezpečí úrazu závodníka popř. diváků. Jiný zásah do provedení útoku ze strany komisařů je zcela nepřípustný.

Komisaři nenesou odpovědnost za rozpojení spoje v průběhu požárního útoku, z důvodu přetočené hadice, úpravy půlspojek a.t.d. Pokud dojde k rozpojení hadic, není tato skutečnost důvodem k opakování útoku.

 

Rozhodčí a komisaři:

–         Rozhodčí jsou jmenováni direktoriátem soutěže na základě nominace z jednotlivých sborů. Proškolení rozhodčích probíhá min.1x ročně před zahájením ligy. Rozdělení rozhodčích je provedeno do 4úseků /sání, start, dopravní vedení, útočné vedení/ na každém úseku jsou 2 rozhodčí.

–         Komisaři jsou určeni zpravidla z řad pořadatelského SDH v počtu 4 osob /vodní zdroj 1x, dopravní vedení –1x, útočné vedení + terče – 2x/

–         Rozhodčí a komisaři jsou označeni reflexními vestami a jako jediní mají právo pohybu v prostoru určeném k provedení požárního útoku a zodpovídají za jeho uvolnění pro soutěžící.

Hodnocení :

dosažený čas se měří na setinu sekundy v případě el.časomíry a desetinu sekundy v případě měření stopkami a hodnotí se jako ztrátové body

l bod – l sek.

Ztrátové body:

nesrozumitelný či nesprávný povel velitele družstva nebo strojníka          5  bodů                     nesprávná signalizace – strojník, číslo 3,1,5.

/ před napojením rozdělovače nebo proudnice /                                              5  bodů

zapomenuté a ztracené nářadí, nebo nářadí,

které není odloženo v určeném prostoru za každý případ                                5  bodů

nesprávná  práce  v  družstvunapř. když  jeden  člen  družstva

koná  práci  za  druhého,  nebo  když  pomáhá  druhému  v  jeho

předepsané práci,  např.  pomoc č. 2  č. 3  při napojování hadice

na rozdělovač, nebo č. 2 a č. 6 pomohou číslům l a 5  při spojování

hadic na útočných proudech,  jestliže  čísla 4, 5  a  6 vloží přívodní

vedení do  vodního zdroje dříve,  než ho strojník  připojí na stroj

a vydá povel VODA, nebo když sací vedení nevkládají společně čísla

4,5, a 6 do vodního zdroje, neuvázaní

 

ventilového lana č.4 apod., za každého člena                                      5          bodů

chůze po nesprávné straně hadic za každý případ                                            5          bodů

nesprávné postavení členů družstva                                                                 5          bodů

překročení čáry nástřiku číslem 1 a 5                                                  5          bodů

spojování hadic číslem 5 před stanovenou linií                                     5          bodů

 

po předčasném startu následuje 2. start – v případě dalšího předčasného startu je družstvo diskvalifikováno.

 

 

 

Neplatný pokus :

–    nenasátí vody do jedné minuty od zapnutí vývěvy

–         nesražení terčů do třech minut od zahájení útoku

–         nedokončení útoku v úplné předepsané výbavě

 

Celkový výsledek PÚ:

 

–        započitatelný čas = součet dosaženého času / převeden na ztrátové body/ + ztrátové body  / za případnou nesprávnou činnost /

 

Celkové pořadí soutěže

 

Vítězem soutěže se stává soutěžní družstvo, které při součtu dílčích výsledků dosažených při plnění jednotlivých disciplín dosáhne nejnižšího času /ztrátových bodů/.

 

V případě shodného součtu časů /bodů/ u dvou, nebo více soutěžních družstvech rozhoduje o celkovém pořadí, provedení nového útoku družstvy se shodnými body.

 

V případě nedokončení některé disciplíny, nebo neplatného pokusu je toto družstvo zařazeno

v celkovém pořadí za družstva, která všechny disciplíny splnila.

Protesty a odvolání:

1)      Při porušení pravidel soutěže je možno podat písemný či ústní protest a odvolání. Za podání protestu a odvolání může pořadatel požadovat od protestujícího složení kauce. Tuto skutečnost musí pořadatel uvést v propozicích soutěže včetně výše této kauce.

2)      Protesty lze podávat pouze proti poškození a hodnocení vlastního družstva, proti účasti jiného soutěžícího v soutěži a proti výsledkům soutěže.

3)      Protesty podává zásadně vedoucí družstva, kterého se poškození týká.

4)      Protesty se podávají hlavnímu rozhodčímu do 5 minut od ukončení pokusu týká-li se sporná otázka provedení, průběhu nebo hodnocení pokusu

5)      Proti rozhodnutí hlavního rozhodčího který rozhodl o protestu přímo na místě soutěže není dalšího odvolání a jeho rozhodnutí je konečné.

6)      Kauci přejímá rozhodčí, kterému je protest, nebo odvolání předáno. Je u něj složena do doby nabití práva  rozhodnutí o protestu. Je-li protest uznán, kauce se ihned vrací. Při odvolání převezme kauci na odvolání a složenou kauci za protest hlavní rozhodčí. Je-li odvolání uznáno obě kauce se ihned vrací. Není-li protest nebo odvolání uznáno předá rozhodčí po nabití práva rozhodnutí složenou kauci pořadateli, který o tom protestujícímu neprodleně vystaví doklad. Tato kauce propadá ve prospěch pořadatele a dále se s ni nakládá jako s příjmem organizace.

7)      Protest, nebo odvolání lze vzít zpět pouze před zahájením jeho projednáváním rozhodčím disciplíny, nebo hlavním rozhodčím. Kauce se v tom případě vrací.

8)      Projednaný a uznaný protest nelze vzít zpět a soutěžící musí rozhodnutí o protestu splnit.