Mateřská škola Rozsochy

zapis-ms-2016

 

 

Charakteristika školy

Zřizovatelem MŠ je Obec Rozsochy. Mateřská škola má od 1. 1. 2003 samostatnou právní subjektivitu. Je vedena jako jednotřídní, s celodenním provozem. Mateřskou školu navštěvují děti ve věku od 2, 5 – 7 roků. Část dětí je místních, část dojíždí z okolních obcí – Albrechtice, Kundratice.

Název školy: Mateřská škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace (Rozsochy 146, IČO : 709 99 643)

 • zřizovatel: Obec Rozsochy, starosta Augustin Holý
 • statutární zástupce: ředitelka školy Věra Suchá
 • telefon: 566 57 62 12
 • provoz mateřské školy: 6, 30 – 15, 00 hod
 • tříd: 1

Zařízení mateřské školy se neustále modernizuje.
Za budovou je rozlehlá zahrada s okrasnými keři, pískovištěm, skluzavkami, průlezkami, dětským brouzdalištěm, dřevěným zahradním domkem, která je efektivně využívána v každém ročním období a je i pro tyto účely odpovídajícím způsobem vybavena.
Kapacita MŠ je 28 míst.


V mateřské škole pracují dvě pedagogické pracovnice, vedoucí školní jídelny, dvě kuchařky, školnice.
K mateřské škole patří také školní jídelna s kapacitou 104 jídel.


V budově MŠ se stravují také děti základní školy Rozsochy. Jídelna ZŠ je prostorově oddělena od jídelny předškolních dětí. Stravovací služby odpovídají prostorové kapacitě a vybavení školní jídelny. Zařízení školní jídelny se využívá i pro doplňkovou činnost – vaření pro cizí strávníky.

Od 1. 5. 2005 ředitelka školy rozhodla podle §165 odst. 2, písm. i/ a § 123 odst. 4 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v souladu s § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., a dále § 6 vyhlášky 43/2006 o předškolním vzdělávání o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání.

Výchovně vzdělávací proces

Plánování výchovně-vzdělávacího procesu mateřské školy vychází z Rámcově vzdělávacího programu. Ve školním roce 2005/2006 se pracovalo dle výchovného programu Jen si děti všimněte, co je krásy na světě. V plánech jsou jednotlivé oblasti výchovy a vzdělávání obsaženy rovnoměrně, tak aby byla rozlišena rozdílná náročnost úkolů pro děti různých věkových skupin. Na tvorbě koncepce se podílejí obě učitelky, které mají představu, co se svěřenou skupinou dětí mohou zvládnout. Vycházejí při tom z přirozených potřeb a zájmů každého dítěte. Tématický celek je rozdělen do 11 hlavních časových témat a neomezeného počtu podtémat, která si může učitelka během roku volit a přidávat i nová podle konkrétních situací.

Při výběru témat jsme vycházeli z přirozeného běhu času, ve kterém se střídají čtyři roční období, dítě se vyvíjí od narození až po dospělost, a vnímá změny spojené s každodenní realitou života dítěte. Tématický celek využívá toho, co dítě denně vidí a prožívá. Dítě je tak vedeno k vnímání skutečnosti v přirozených souvislostech a rozvoji celé osobnosti dítěte.

Zvolené podtéma učitelka rozpracovává na dílčí úkoly a činnosti, které povedou k vytyčeným specifickým cílům a kompetencím.

Všechny poznatky, které dětem předáváme, ať už při řízených či spontánních aktivitách, vychází hlavně z prožitkového učení a smyslového vnímání a dbáme na jejich vyváženost. K tomu využíváme jak individuálních, tak skupinových či frontálních činností.

Učitelky hledají nejvhodnější metody a formy práce, které by děti mohly připravit na život ve dvacátém prvním století. Velký důraz klademe na další sebevzdělávání učitelek a na profesionální přístup. Vycházíme z poznatků, že předškolní věk je rozhodujícím obdobím pro získávání návyků chování, základů životního stylu, rozvoje tělesné a duševní rovnováhy dítěte. Při výchovně-vzdělávacím procesu vycházíme také z toho, že hra je hlavní činností dítěte, že se dítě hrou samo učí experimentování a osobním prožitkům a že k tomu potřebuje především dostatek volného pohybu, optimální denní režim a vhodné prostředí. Děti se učí vnímat svět všemi smysly, pozorovat, hledat, objevovat taje v přírodě, správně označovat přírodní jevy. Upozorňujeme na přírodní zákonitosti a zásady ohleduplného chování v přírodě. Dáváme dětem elementární poznatky a zkušenosti, uplatňovat spontaneitu, fantazii, zvídavost, zájem a aktivitu ve spojení s přírodním prostředím.

Pracovníci si doplňují vzdělání účastí na kurzech, seminářích, vlastním sebevzděláváním, spoluprací s jinými speciálními pracovišti.

Základní podmínkou úspěšného výchovného působení je spolupráce MŠ s rodiči, kdy je společně s rodiči hledána cesta, kterou povedeme děti světem poznání. Je neustále budována vzájemná úcta, důvěra, otevřenost a tolerance. Byly zavedeny konzultační dny pro rodiče předškoláků, byl vytvořen prostor rodičům, kteří měli zájem si popovídat o svých dětech v klidu a optimálním čase. Jsou pořádány společné akce s rodiči (besídky, výlety) to vše vede ke vzájemnému poznání. Rodičům je umožněn volný přístup do MŠ, zapojení se do denního programu. Součinností s obecnou školou umožňujeme plynulý přechod dětí z MŠ do ZŠ. Pořádáme společné akce, vzájemné návštěvy.

tvoreni-ms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikonoční tvoření rodičů a dětí v roce 2012

Spolupráce s obecním úřadem Rozsochy je velice dobrá, vzájemná důvěra a informovanost mezi pracovníky OÚ a ředitelstvím MŠ napomáhá k bezkonfliktním řešením veškerých problémů. Po finanční stránce se snaží OÚ vycházet vstříc požadavkům ze strany MŠ.

Obec hradí veškeré výdaje na provoz školy, nákupy hraček, pomůcek a ostatního materiálu. Část výchovných pomůcek a odborná literatura jsou hrazeny z ONIV.

ANGLIČTINA V MŠ ROZSOCHY

Předškolní i mladší děti ve věku od 3 let mohou ve školce navštěvovat hodiny angličtiny.

Výuka probíhá 1x týdně pod vedením zkušeného lektora - Mirky Balievové ze ZuZu týmu. Školní rok zahrnuje 32 výukových bloků po 45 minutách.

Cílem používané metodiky výuky je strávit s dětmi kvalitní čas plný zábavy, smíchu, překvapení a radosti. Prožitím pozitivních emocí během výuky si děti vybudují pozitivní vztah k angličtině a odbourají zbytečný respekt a stres, který spousta dětí z angličtiny má při příchodu na základní školu.

angl Slavnostní ukončení ZuZu angličtiny v roce 2012

 

rok 2013 - SBÍREJTE S NÁMI PRO MATĚJE !!!!

Pětiletý Matěj Ptáček ze Žďáru nad Sázavou trpí  následky dětské  mozkové  obrny. Jeho pohyb je  bohužel silně omezen, prakticky je možný  jen plazením.

Pro zlepšení stavu je potřeba pravidelného dlouhodobého cvičení a péče odborných pracovišť, jako je například  specializované rehabilitační centrum Adeli Medical Center v Piešťanech. Léčba je finančně nákladná, a proto  je organizována hromadná sbírka uzávěrů od  PET lahví.

Pokud jich nasbíráme 15 tun, může se za prodej sbírky Matěj svěřit  do rukou zmiňovaného rehabilitačního  centra, které  je připraveno po zdravotní stránce  významně pomoci.

Lidské  osudy jsou jak klubíčka plná  křížení a uzlíčků problémů nebo životních  zkoušek. Nemá smysl je  podrobovat předběžným analýzám a pokoušet se je rozmotávat. Nevíme co nás čeká následující den, natož příští jaro. Každou minutu zaujímáme svá stanoviska a vytváříme určitý  životní postoj, gesta. Bylo by krásné, kdyby všechna naše gesta a stanoviska obsahovala jen pocity kamarádství, lásky či přátelství, dobroty a štědrosti.

Realita vypadá ve skutečnosti jinak. Stačí  skrz media přijmout informace o politickém dění a kriminalitě, představit si budoucnost  mnohých starých a nemocných. Nepropadejte skepsi  a depresivitě, uprostřed  zdánlivé tmy je třeba rozsvěcet světla i kdyby to byla jen světla svíček. Pojďme  zapálit naše pochodně  vzájemnosti, zájmu o problémy druhých, sbírejme uzávěry PET lahví pro malého Matěje. Naší sbírkou  Matýsek nebude skákat přes kaluže, jeho  osudové klubíčko je  labyrintem, ze kterého  nenalezneme snadno cestu. Ale  bude to naše ušlechtilé gesto, symbol solidarity a touhy pomoci  druhým, naše světlo v průvodu lidskosti, oprášení  hodnot jejichž krása se v dnešním světě pomalu  ztrácí. Pojďme pomoci Matějovi !!

Svoje nasbírané  uzávěry pet lahví odevzdejte prosím  na sběrném místě, kterým je budova Mateřské školy Rozsochy, případně se obraťte na paní ředitelku Věru Suchou, telefon 566576212. Děkujeme  předem za  vaši podporu.

 

napsala Věra Suchá - ředitelka MŠ Rozsochy

matej

 

Uplatňované zásady k naplňování vzdělávacích cílů v naší MŠ

1. Poskytovat dítěti vhodné vzory chování
2. Dostatek porozumění a ocenění úspěchu či úsilí dítěte
3. Vlídné, vstřícné, laskavé a přátelské prostředí, kde dítě cítí dostatek lásky a porozumění
4. Poskytovat dítěti dostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat citové dojmy a prožitky a hovořit o nich
5. Klást přiměřené nároky na dítě, převaha pozitivního hodnocení, pochvala
6. Poskytovat dostatek ochrany a osobního soukromí
7. Poskytovat dostatek motivace dětí k jejich sebevyjádření a sebeuplatnění
8. Všímat si i maličkostí v chování dítěte
9. Jednat vždy s dítětem důstojně, nezesměšňovat jej, neponižovat
10. Poskytovat dostatek příležitostí ke spolupráci a komunikaci s ostatními
11. Nezařazovat nezdravé soutěžení dětí
12. Jednoznačně formulovat pravidla chování ve vztahu k druhému
13. Věnovat dostatečnou pozornost řešení dětských sporů a konfliktů
14. Maximálně podporovat dětská přátelství, respektovat vzájemné sympatie
15. Poskytnout dětem příležitost podílet se na vytvoření pravidel ve skupině

Režimové požadavky v MŠ

 • nástup dětí 6,30 až 8,30 dle přání rodičů, nebo jinak po předběžné dohodě
 • spontánní hra – 3× během dne:
  • v ranním bloku činností 6,30–10,00 hod.
  • během pobytu venku 10,00–11,45 hod.
  • v odpoledním bloku činností 14,15–15,00 hod
 • činnosti řízené pedagogem:
  • v ranním bloku dle věku 15–30 min
  • v odpoledním bloku individuálně
 • individuální logopedická práce s dětmi i za přítomnosti rodičů – dle dohody v průběhu provozní doby, je řízená a provozovaná logopedem
 • pohybové aktivity: podmínky a vybavení třídy a zahrady dobré
  • pořádáme výlety a vycházky do přírody
  • děti se pravidelně zúčastňují předplaveckého výcviku v Bystřici n.P.
  • při pobytu venku po většinu času je preferován spontánní pohyb, volné hry
 • stravování – stravují se všechny děti (respektování stravovacích zvyklostí v rodině)
 • otužování
 • odpočinek, spánek – samostatná ložnice s lehátky

 

 

Fotografie

obrazek

Budova mateřské školy s rozsáhlou zahradou

obrazek

Každoroční dětský karneval

obrazek

Loučení před prázdninami

obrazek

Interiér mateřské školky

AKCE POŘÁDANÉ MŠ ROZSOCHY:

Pohádková procházka na dětský den

Zdravotnická beseda pro děti

MIKULÁŠ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

JAK JSME VE ŠKOLE SLAVILI MIKULÁŠE

Dětský maškarní karneval

Prosluněné dětské odpoledne

Den matek v Mateřské škole

Dětský maškarní karneval v Rozsochách

Bezpečná školka

Policajt ze školky

 

KontaktÚřední deskaNahoru

Vytvořil Marek Klusák

© 2006 – 2020 Obec Rozsochy