Co u nás vyřídíte

OBECNÍ ÚŘAD ROZSOCHY vykonává přenesenou působnost státní správy v oblasti:
- evidence obyvatel
- místních a účelových komunikací na území obce
- obecného nakládání s vodami
- malých zdrojů znečištění ovzduší
- povolování kácení dřevin rostoucích mimo les Žádost o povolení
- povolování výherních hracích přístrojů
- informačního systému veřejné správy CZECH Point
- vidimace, legalizace, konverze dokumentů

BLIŽŠÍ INFORMACE:

PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU

- Hlášení trvalého pobytu se provádí osobně na obecním úřadě.

- Zde je nutné vyplnit a podepsat "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který získáte od pracovníka obecního úřadu (je nutné použít originální tiskopis).

- Na zadní straně tiskopisu se vyplňují údaje o vlastníkovi nemovitosti, kam se chce občan  přihlásit.

- Majitel nemovitosti musí potvrdit podpisem souhlas s přihlášením do svého domu. Pokud bude přihlašovací lístek podepsán mimo ohlašovnu, musí být podpis úředně ověře.  Proto je nejjednodušší, když se k přihlášení dostaví přihlašovaný i vlastník nemovitosti.

Co musíte mít s sebou?

- Platný občanský průkaz

- Vlastník nemovitosti musí doložit vlastnicví pomocí výpisu z katastru nemovitostí  (u nového domu kolaudačním rozhodnutím, příp. kupní smlouvou). Doklad nesmí být starší než 2 měsíce.

 

Správní poplatek

- Za ohlášení změny místa trvalého pobytu se platí správní poplatek ve výši 50 Kč (za osobu).

-  Děti mladší 15 let jsou od poplatku osvobozeny.

 

 

Další informace

Více informací o hlášení trvalého pobytu se dozvíte na Portálu veřejné správy viz http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/15204?PRVEK_ID=43.

 

Přihlašování k trvalému pobytu provádí:

- Ludmila Kašová

- Alena Jarošová

 

Rušení trvalého pobytu dle správního řádu - Ludmila Kašová

 

Obecné informace ke změně trvalého pobytu:

Návod pro občana - co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu

Stěhuji se, kam změnu (ne)hlásit

------------------------------------------------------------------------------

OVĚŘENÍ PODPISU  A LISTIN

-         ověřování pravosti podpisu (legalizace)

-         ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)

 

K ověření pravosti podpisu je potřeba :

-         listina, na níž má být podpis ověřen

-         průkaz totožnosti osoby, jejíž podpis bude ověřen

Poplatek činí 30,- Kč za každý ověřený podpis.

 

Ověření se provádí v kanceláří obecního úřadu. K ověření podpisu se dostaví osoba, jejíž podpis má být ověřen, osobně. Ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů je možno požádat pověřenou pracovnici o ověření na jiném vhodném místě, např. v domácnosti.

 

K ověření shody opisu nebo kopie s listinou je potřeba :

-         originál listiny z níž je proveden opis nebo kopie pro ověření shody

-         opis nebo kopie této listiny (kopii je možno zhotovit na obecním úřadě)

Poplatek činí 30,- Kč za každou i započatou stránku originálu.

 

Úřad vidimaci  NEPROVEDE (§ 9 zákona o ověřování):

 • je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanského průkazu, cestovního dokladu, zbrojního průkazu, řidičského průkazu, vojenské knížky, služebního průkazu, průkazu o povolení k pobytu cizince, rybářského lístku, loveckého lístku nebo jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, směnky nebo jiného cenného papíru, losu, sázenky, protestu směnky, geometrického plánu, rysu nebo technické kresby;
 • je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého;
 • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
 • jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost;
 • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena,
 • není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu

Úřad legalizaci  NEPROVEDE (§ 10 odst. 4 a § 13 zákona o ověřování)

 • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
 • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která obsahuje žádný text;
 • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

Legalizaci může za příslušný orgán provádět pouze osoba, která splňuje kvalifikační podmínky určené zákonem. Těmito kvalifikačními podmínkami jsou zvláštní odborná způsobilost pro výkon správních činností při správě matrik a státního občanství, odborná způsobilost matrikáře nebo složení zkoušky, dle Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu.

  Na obecním úřadě v Rozsochách ověřování provádí:
  - Ludmila Kašová
  -  Alena Jarošová
  ----------------------------------------------------------------------------

OVĚŘENÉ VÝSTUPY CZECH POINT

Czech POINT poskytuje občanům možnost získat ověřené výstupy z těchto registrů:

 • katastru nemovitostí,
 • obchodního rejstříku
 • živnostenského rejstříku
 • rejstříku trestů
 • výpis z bodového hodnocení řidiče
 • ýpis z insolventního rejstříku
 • autorizované konverze dokumentů.

Ověřený výstup je vydán na počkání, po zaplacení správního poplatku. Platí se na místě v hotovosti.
Pracoviště Czech POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku.
Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup.

CO VÁM CZECH POINT NABÍZÍ ?

1. Výstup z katastru nemovitostí

Co dostanete:
• Úplný nebo částečný výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice

Co potřebujete vědět:
• Katastrální území a číslo Listu vlastnictví

Kolik to bude stát:
• 50,-Kč za stránku

Upozornění:
• Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu.

2. Výpis z rejstříku trestů

Co dostanete:
• Výpis z rejstříku trestů
• Výpis z rejstříku trestů lze vydat pouze na základě písemné žádosti osobě, které se výpis týká.

Co potřebujete s sebou:
• Musíte předložit platný průkaz totožnosti

Kolik to bude stát:
• 100,-Kč

3. Výstup z obchodního rejstříku

Co dostanete:
• Úplný výstup z obchodního rejstříku

Co potřebujete vědět:
• identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik to bude stát:
• 50,- Kč za za stránku

 

4. Výstup ze živnostenského rejstříku

Co dostanete:
• Úplný výstup ze živnostenského rejstříku

Co potřebujete vědět:
• identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik to bude stát:
• Kč 50,-Kč za stránku

 

5. Výpis z bodového hodnocení řidiče

Co dostanete:
• Úplný výpis z bodového hodnocení řidiče

Co potřebujete s sebou:
• Platný průkaz totožnosti

Kolik to bude stát:
• 50,- Kč

6. Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie.

Konverze z listinné do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi. Výstupem konverze bude dokument v elektronické podobě ve formátu PDF verze 1.7 a vyšší.

Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD) nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci. Vstupní elektronický dokument musí být ve formátu PDF minimální verze 1.3 a vyšší.

Autorizovaná konverze na žádost slouží pro širokou veřejnost ke konvertování nejrůznějších dokumentů. Autorizovanou konverzi na žádost provádějí všechna kontaktní místa veřejné správy - Czech POINT . Pro tyto potřeby bylo v systému Czech POINT vytvořeno formulářové rozhraní, pomocí něhož provádí obsluha kontaktního místa autorizovanou konverzi. Dokument, který vznikne autorizovanou konverzí má stejné právní účinky jako ověřená kopie, není však ověřenou kopií (neprošel procesem vidimace).

Dokument, který má být převeden do listinné podoby, musí být podepsán platným elektronickým podpisem.

KDE MŮŽETE O VÝSTUPY POŽÁDAT?

V kanceláři OÚ Rozsochy, v pondělí a ve středu do 17.00 hodin. V jinou dobu po dohodě.

Ověřené výstupy na požádání vydá:


  - Ludmila Kašová
  - Alena Jarošová
  --------------------------------------------

Postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k veřejné správě získáte na adrese:

Postupy vám poskytnou informace o tom, jak vyřídit různá podání, kam se obrátit a v jakých lhůtách, zda se platí správní nebo jiné poplatky, včetně odkazů na případné formuláře a platné právní předpisy; postupy jsou rovněž propojeny s adresářem, který obsahuje kontakty na orgány veřejné správy (včetně mapových služeb).

 

 

KontaktÚřední deskaNahoru

Vytvořil Marek Klusák

© 2006 – 2019 Obec Rozsochy