Plánovaná odstávka el. energie

Napsal Josef Smolka před šesti dny v kategorii . Připojeno 0 komentářů.
 • 13. července 2020 – v době 7.30 – 15.00, Rozsochy, Blažejovice, Vojetín
 • 15. července 2020 – v době 7.30 – 15.00, Albrechtice, Rozsochy, Blažejovice, Vojetín
 • 17. července 2020 – v době 7.30 – 15.00, Rozsochy, Blažejovice, Vojetín

Více na:

https://www.eon-distribuce.cz/odstavky-elektrina

Výluka vlakového spojení od 10. do 16.6.2020

Napsal Josef Smolka před měsícem v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

Z důvodu opravy železničního přejezdu proběhne od 10.6. 7:30 hodin do 16.6.2020, 14:25 hodin výluka na trati 256 v úseku Nové Město na Moravě – Bystřice nad Pernštejnem.

Náhradní autobusová doprava pojede z Bystřice n.P. přes Rodkov do Rozsoch (zastávka na autobusové zastávce horní konec v Rozsochách) dále bude pokračovat přes Kundratice do Divišova a po silnici I/19 do Nového Města n.M.  Zpět bude vedena stejnou trasou.

Uzavírka silnice I/19 od 10. do 16. června 2020

Napsal Josef Smolka před měsícem v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

Uzavírka silnice I/19

Z důvodu opravy železničního přejezdu P7039 křižujícího silnici I/19 směrem na Rovné bude silnice od 10. do 16. června uzavřena.

Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t  bude vedena od křižovatky silnice I/19 se silnicí II/385 přes Křídla do Zvole a dále po silnici II/388 přes Horní Rožínku, Rodkov do Bystřice n.P.

Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t bude vedena od křižovatky silnice I/19 se silnicí II/385 přes Křídla, Zvole do Dolní Rožínky a dále po silnici III/38710 přes Rožnou do Zlatkova a Bystřice n.P.

Objízdná trasa pro linkovou autobusovou dopravu bude vedena z Bystřice n.P. po silnici I/19 dále po silnici I/3853 do Rozsoch, po silnici III/3853 do Kundratic, dále po místní komunikaci do Divišova, kde se napojí na silnici I/19.

Provoz v Mateřské škole Rozsochy od 1. 6. 2020

Napsal Josef Smolka před měsícem v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

Provoz  MŠ  Rozsochy

1. Provoz MŠ bude zahájen  1.6.202

2. Provozní doba v měsíci červnu :             6,00 – 15,00 hodin

Nástup do MŠ je povolen v době od            6,00 – 8,00 hodin

Vyzvedávání dětí z MŠ je umožněno v době      12,00  - 12,15 hodin, 14,15  - 14,45 hodin

Co je nutné:

 1. Předat  škole podepsané prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění.
 2. Prosíme o minimalizaci shromažďování před MŠ, dodržování rozestupů. Doprovázející osoba se v prostorách MŠ bude vždy pohybovat v roušce.
 3. V MŠ děti ani pedagogičtí pracovníci roušky nosit nemusí.
 4. Děti převezme ředitelkou pověřená osoba při vstupu do MŠ.
 5. Rodič dítě předává přítomnému pedagogickému pracovníkovi v tzv. ranním filtru s informací, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo.
 6. Dítě nesmí vykazovat žádná respirační onemocnění  :  rýma, kašel, teplota
 7. Pro děti trpící alergií v jarním období je potřeba doplnit potvrzení od lékaře, že dítě je léčeno alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění.
 8. Dětem se bude měřit teplota. Proběhne dezinfekce rukou.
 9. Pokud dítě během pobytu v MŠ vykazuje některý z možných příznaků COVID 19 ,   umístěno do samostatné místnosti. Škola bude ihned kontaktovat zákonné zástupce dítěte k okamžitému vyzvednutí dítěte ze školy. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.
 10. Děti si donesou v igelitové tašce náhradní oblečení a 2 čisté roušky, pro případ výskytu nákazy ve třídě, škole.
 11. Před vstupem do třídy mateřské školy si dítě za pomoci personálu školy umyje a řádně vydezinfikuje ruce
 12. Pedagogický personál v mateřské škole bude zvýšeně dohlížet na osobní hygienu dětí, bude nápomocen dětem při použití desinfekčních prostředků v rámci osobní hygieny(umýt ruce a na řádně vysušené ruce použít dezinfekční prostředek),respektive zajistí jejich použití výhradně pod dozorem personálu, a zajistí uložení těchto prostředků mimo dosah dětí. Desinfekční prostředky volit s virucidním účinkem.
 13. K osušení rukou zajistit jednorázové papírové ručníky
 14. Používat výhradně jednorázové kapesníky a po smrkání vždy umýt a vydezinfikovat ruce.
 15. Zvýšeně dbát na to, aby si děti v mateřské škole nepůjčovaly/nezaměňovaly hrníčky, příbory a jiné věci přicházející do kontaktu zejména s obličejem a ústy.
 16. Při odpočinku zajistit větrání místnosti, při prostorových možnostech lehátka umístit v rozestupech nebo střídat směr ležících dětí. Při odpočinku nebudou děti používat roušky.
 17. Při manipulaci s prádlem musí personál používat OOP a místnost se musí řádně vyvětrat.
 18. Pobyt venku zařazovat podle klimatických podmínek i několikrát denně.
 19. Věnovat pozornost vnitřním mikroklimatickým podmínkám a dostatečně větrat pobytové prostory čerstvým vzduchem.
 20. Ve zvýšené míře zajistit úklid všech prostor a desinfekci hygienických zařízení, důkladné čištění a dezinfekci ploch a předmětů, kterých se děti či pracovníci dotýkají, a to podle potřeby i během dne. K dezinfekci používat vhodné prostředky podle účelu použití s virucidním účinkem. Pro dezinfekci lze použít i postřik. Po ukončení činnosti dětí, lze společně užívané předměty postřikem vydezinfikovat za podmínky dodržení expoziční doby dle návodu výrobce a zajistit přiměřenou dobu před opakovaným použitím předmětů z důvodu zdravotní bezpečnosti.
 21. Po činnostech, kdy děti společně užívají stejné předměty je potřeba si vždy pod dohledem pedagogického dozoru umýt a vydezinfikovat ruce.
 22. Opatření pro společné stravování:
 • před a po servírování jídla stoly umýt a vydezinfikovat
 • příbory si samy děti nebudou brát z hromadně a volně uložených zásobníků;
 • každé dítě před výdejem stravy získá svůj příbor, hygienicky uložený do jednorázového ubrousku
 • před a po výdeji stravy dodržovat pravidla umytí a dezinfekce rukou
 • použité nádobí, příbory, hrnečky apod. umývat v myčce při programu na nejvyšší možnou teplotu, kterou myčka umožní. Hrnečky se umyjí během dne několikrát.
 1. Cizí osoba (návštěvy, služebné návštěvy apod.) má vstup zakázán.
 2. Pokud vedení školy vstup umožní, je návštěva povinna se zapsat do evidence návštěv, použít dezinfekci a používat roušku

27. Vstup do třídy není povolen žádné jiné osobě, kromě zaměstnanců MŠ a dětí MŠ.

28. Do odvolání nesmí děti nosit do MŠ svoje hračky,knihy,  jídlo, …

 1. Dětem budou nabízeny ke hře  tzv.  „tvrdé“ hračky  - jako jsou stavebnice, autíčka, kočárky, panenky, nádobíčko  apod. , které lze dezinfikovat. Hračky se budou každý den měněny.
 2. Tzv. měkké hračky, které se obtížně dezinfikuji, deskové hry, plyšáci, puzzle  apod.  dětem nabízeny  nebudou.

31. Žádáme proto rodiče, aby svým dětem dávali do MŠ s sebou plastovou láhev na pití, kterou budeme dle potřeby dětem doplňovat. Toto opatření nám umožní dodržovat pitný režim ve třídách, ale i při pobytu venku. Lahve dětem označte jménem, aby nedocházelo k záměně.

Rozsochy 21.5.2020                                                         Věra Ptáčková, řed. MŠ Rozsochy

Tašky na tříděný odpad

Napsal Josef Smolka před měsícem v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

img-20200519-125338 Obec Rozsochy zajistila na podporu třídění odpadu v domácnostech tašky na tříděný odpad.

Jedná se o sadu tří tašek, které jsou vyrobeny z omyvatelné igelitové plachtoviny. Jsou vhodné ke sběru a třídění odpadu především v domácnostech. Na bocích jsou opatřeny suchým zipem, který umožní tašky vzájemně pospojovat a utvořit kompaktní celek. Tašky jsou popsány na jaký druh odpadu slouží (plast, papír, sklo) včetně doporučení jaký druh do nich patří. Po naplnění se jejich obsah vysype na sběrném místě tříděných odpadů a mohou být opakovaně používány.

Občané, kteří jsou zapojeni do našeho odpadového sytému  (mají zakoupené známky) si mohou bezplatně vyzvednout sadu tašek na obecním úřadě.

Pokračování tohoto článku »»»

Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce 18. 5. 2020

Napsal Josef Smolka před měsícem v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Rozsochy, které se koná 18. května 2020 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, v přízemí budovy v Rozsochách č.p. 146


1. Schválení programu zasedání

2. Schválení ověřovatelů  zápisu

3. Zprávy z jednání rady

4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019

5. Schválení účetní závěrky za rok 2019

6. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 475/2019

7. Rozpočtové opatření č. 2/2020

8. Žádosti neziskových organizací o příspěvek na činnost

9. Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě

10. Zařazení území obce do územní působnosti MAS Zubří země o.p.s.

11.   Informace a organizační záležitosti

12.  Diskuse

13.  Závěr

Josef Smolka, starosta obce

Sběr - nebezpečného odpadu, velkoobjemového odpadu a železa

Napsal Josef Smolka před měsícem v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

NEBEZPEČNÝ ODPAD:

Kdy: středa a čtvrtek 13. a 14. května 2020  od 7:00 do 14:30 hodin, ve středu 13. května do 17:00 hodin (nahlásit předání na OÚ)

Kde: areál hospodářské činnosti obce

Seznam nebezpečného odpadu:

 • Lednice, televizory, monitory
 • Počítače s příslušenstvím, pračky, sporáky
 • Zářivky
 • Drobné elektrospotřebiče
 • Obaly od barev a oleje, zbytky barev a oleje, olejové filtry
 • Monočlánky, olověné a jiné akumulátory

Ostatní odpad neodevzdávejte!!!!!

Pneumatiky má povinnost odebrat prodejce.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD:

Ve středu 13. a čtvrtek 14. května bude probíhat sběr velkoobjemového odpadu,

od 7:00 hodin  do 14: 30 hodin,  ve středu do 17:00 hodin (nahlásit na OÚ)

Areál hospodářské činnosti obce.

Seznam odpadu:

 • Koberce, linolea
 • Umyvadla, toalety
 • Starý nábytek

Jedná se o odpad, který se po vytřídění vzhledem ke své velikosti nedá uložit do popelnic.

SBĚR ŽELEZA:

Ve středu 13. a čtvrtek 14. května bude probíhat sběr železa,

od 7:00 hodin  do 14: 30 hodin,  ve středu do 17:00 hodin (nahlásit na OÚ)

Železo je možné odevzdat v areálu hospodářské činnosti obce.


Větší kusy je možné po dohodě odvést od nemovitosti pracovníky obce (telefonicky nahlásit na tel. 724 180 246)

Pošta Partner Rozsochy - od května v běžném režimu

Napsal Josef Smolka před dvěma měsíci v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

Pošta Partner Rozsochy oznamuje, že od pondělí 4. května bude provozní doba v obvyklém režimu:


Pondělí 7: 00 - 9:30 a 13:00 - 17:00 hodin
Úterý 13:00 - 15:00 hodin
Středa 7:00 - 9:30 a 13:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek 7:00 - 9 :30 a 13:00 - 15:00 hodin
Pátek 7:00 - 9:30 a 13:00 - 15:00 hodin


Žádáme návštěvníky pošty, aby dodržovaly platná hygienická opatření.

Místní knihovna otevřena

Napsal Josef Smolka před dvěma měsíci v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

Od středy 29.4.2020 bude opět otevřena knihovna.

Prosíme o dodržování bezpečnostních opatření:

 • do knihovny vstupujte jednotlivě
 • před vstupem do knihovny proveďte dezinfekci rukou
 • vstup pouze s rouškou
 • v knihovně se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu (vrácení a převzetí knížek, hrací koutek a deskové hry jsou zatím "mimo provoz")
 • pokud chcete pouze vrátit knihy, odložte to na pozdější dobu
 • seniorům rádi knihy doručíme a předáme, stačí se ozvat - tel. 566 576 224

KontaktÚřední deskaNahoru

Vytvořil Marek Klusák

© 2006 – 2020 Obec Rozsochy